is toegevoegd aan je favorieten.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SI TOEMBA—SIAK SRI INDRAPOERA EN ONDERHOORIGHEDEN. 763

nenae water genezing re zoeicen. um net water op de gewenschte temperatuur te brengen wordt hond water uit de verschillende stroompjes van de omgeving er heen geleid. De Rijnsche Zending zorgde reeds jaren voor de zieken, die zich hier ophielden, echter slechts op uiterst primitieve wijze. Thans is er met Gouvernementssubsidie een leprozengesticht opgericht, waaraan de regeering ook naar gelang van het aantal verpleegden steun verleent.

SIAK. Onderafdeehng van de afdeeling B"ngkalis, gewest Oostkust van Sumatra, omvattende het landschap Siak Sri Indr poera (zie aldaar) met uitzondering van de landschappen Tanah Poetih, Koeboe en Bangka en de eilanden M<rbau en Padang.

SIAK KËTJIL. Riviertje in de afdeeling Bëngkalis van het gouvernement Oostkust van Sumatra. Het stroomt door een zeer moera sig land, langs een reusachtig aantal poelen en plassen, waarvan er vijf den naam van meren verdienen, vrijwel zuiver in Oostelijke richting om dan met groote bochten en de meest grillige kronkelingen zich. uit te storten in de Brouwerstraat (zie aldaar), slechts een weinig ten Noorden van de monding der groote Siakrivier. De Siak Këtjil blijft echter geheel onafhankelijk ▼an de Siak.

SIAK-RIVIER. Zie SUMATRA Rivieren.

SIAK SRI INDRAPOERA EN ONDERHOORIGHEDEN. Zelfbesturend landschap behoorende tot de afdeehng Bëngkalis van het gouvernement Oostkust van Sumatra. Het omvatte oorspronkeljjk:

0. eigenlij k Siak, bestaande uit de penghoeloeachappen Siak bësar, Siak këtjil, Bëtoeng en Rëmpah;

6. het gebied van den Datoe Laksamana, bestaande uit het penghoeloeschap Domei, zich uitstrekkende van Soengei Seneboei tot aan Tandjoeng Leban, en het landschap Boekit Batoe, zioh uitstrekkende van Tandjoeng Leban tot aan Tandjoeng Balei;

c het landschap Mandau, zijnde het stroomgebied van de Mandaurivier, daaronder begrepen de Batin Sëlapan;

d. het landschap Pëkan Baroe;

«. het landschap Tëratak Boeloeh;

f. de, eilanden:

1. Poelau Roepat met P. Sëlat Moeroeng en de andere nabijgelegen kleinere eilanden; 2. Poelau Padang; 3. Poelau Mërbau; 4. Poelau Rantau of Tëbing tinggi; 5. Poelau Pantjoer of Rangsang; 6. Poelau Mënggoeng; 7. Poelau Topang; 8. Poelau Pandjang;

g. de Onderhoorigheden, zijnde de landschappen :

1. Tapoeng kanan; 2. Tapoeng kiri; 3. Tanah Poetih; 4. Bangka en 5. Koeboe met de eilanden Poelau Djëmoer, P. Tokong Simbang, P. Tokong Rebiah, P. Tokong Batoe, P. Tokong Mariam, P. Tokong mas, P. Sipoetjang, P. Laboean Bilik, P. Pasir Pandan ,P. Lalang bësar en P. Lalang këjil.

.Bij nieuw contract van September 1916, gesloten bij de verheffing van den tegenwoordigen sultan is de indeeling veranderd (zie hieronder).

De bevolking van het landschap Siak is schaarsch, niet werkzaam en arm. Betrouwbare gegevens omtrent de sterkte der bevolking van dit landschap bestaan er nog niet. De Gouverne-

onze betrekking met Siak regelde, schatte de bevolking van eigenlijk Siak op ruim 17.000, die der Onderhoorigheden op ruim 14.000 zielen; de Sultan echter schatte de bevolking van zijn geheele gebied in 1893 op totaal 25.000 zielen, buiten de vreemdelingen (vooral Chineezen); binnenkort zal eene zielentelling gehouden worden. De inheemsche bevolking van Siak vindt een middel van bestaan in de teelt van rijst op droge velden (enkele sawahs vindt men o.a. slechts te Tëratak Boeloeh en Pëtapahan), de inzamehng van boschproducten, ook bijenwas, Bn de vischvangst, vooral troeboekvisscherjj. Rijst wordt van Singapore en klappers worden van Malaka in Siak ingevoerd. De handel, vooral ie doorvoerhandel met Pakan Baroe aan de Siakrivier en Tëratak Boeloeh aan de Kampar als transito-plaatsen, is hoofdzakelijk in handen van Chineezen, heden van Pajakoemboeh (Pad. Bovenlanden) en personen uit de V Kota's. Kenteekenend is de vergelijking, die de Siakkers gebruiken om den doorvoerhandel in hun gebied te beschrijven: Eigenlijk Siak is de keel waarlangs le artikelen (handel) van den mond (Singapore) aaar de maag (Midden-Sumatra) gevoerd worden. <\an de Siak-rivier (zie aldaar) ligt de eigenlijke Inlandsche hoofdstad Siak Sri Indrapoera, die loor zijn langgestrekte bouwwijze aan beide lijden van de rivier en zijn groot sultanspaleis geheel den indruk van een stad maakt, vooral .vaar in de moerassige omgeving de nederzettin;en alle uiterst klein, vervallen en armoedig zijn. ian den rechteroever bevindt zich de Europeeiche wijk, een wel wat weidsche naam voor de lontroleurswoning, de pasanggrahan, het etablislement der in- en uitvoerrechten en een inlandiche school. Van de oude versterking (fort) :ijn alleen nog enkele gebouwen, die verhuurd vorden, overgebleven; de wallen zijn geslecht sn de militaire bezetting is sinds een tiental aren opgeheven. Schuin tegenover het fort, dus >p den linker oever der Siak-rivier, hgt het Chiip.Rsnbfi k»mn. Even vnnrbii bet, Chineescbe

tamp verdient vermelding de door een hoogen yal omgeven en van steen opgetrokken begraafplaats (magam) der leden van het sultansreslacht, ook bekend uit de Siakgeschiedenis.

.ets veruer bevin t zien ae woning van aen

van woningen, toebehoorende aan familieleden

sn caenstDaren. net paleis van aen öuitan is een ïrontsnh. modern fffibmiw met een reusacbtif?en

tuin. Van de andere gebouwen verdient in de eerste plaats vermelding het imposante, eerst kort geleden in geheel modern indischen stijl opgetrokken gemeentehuis, en meer als eigen-

aar.AirrY.MA An Ar-nhtrnr-ii CTü.ür mnt. t.Wfift hsmiï.

persen de sultansbesluiten enz. gedrukt worden.

Wegen zoekt men op de hoofdplaats biak tevergeefs alnehta lnnnt. nn het, «mivernements établis¬

sement één rechte weg, en aan den overkant der

rivier eveneens een weg, die net l^nineesene kamp verbindt met de kampo ng dalam van

A™ S„Hs, Ann wo<ren beeft, H« inlander eraan

behoefte, daar de talrijke soengei's en kreekjes,

nittnmanJ» in An Ui * triirior oem n.kkelnker ta

onderhouden verkeersmiddelen in dit moerassige

land zijn. De handel der hoofdplaats biak is in de laatste ia.ren sterk verminderd, terwiil de

hooceron celesen doorvoernlaats Pakan Baroe