is toegevoegd aan je favorieten.

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIJDSCHRIFTEN EN PERIODIEKEN.

465

zetting van het „Archief voor den Landbouw in Insulinde" (zie aldaar), vandaar dat met het allereerste nummer reeds de derde jaarg. een aanvang nam.

De courant heeft zich evenwel niet in een lang bestaan mogen verheugen; in n°. 50 van den 7en jaargang (van 10 December 1908) nam de redacteur Enklaar van Guericke „tengevolge van langdurig lichamelijk lijden", afscheid van zijn lezers, en met dat nummer hield de landbouw-courant op te verschijnen.

Indische Leven (Het). Een algemeen weekblad. Verschijnt, onder hoofdredactie van Diederik Baltzerdt, en met tal van medewerkers, sedert 23 Augustus 1919 bij Albrecht & C°. te Batavia.

'Indische „Lux" (De). Een, onder redactie van het phototechnisch bureau der Kramat's Apotheek te Batavia bij Albrecht & C°. in 1901 uitgegeven en aldaar verschijnend maandblad, dat in 1910 ophield te bestaan. Redacteur was in dat jaar J. A. F. van den Houte Willems.

'Indische Natuur (De). Algemeen Natuurwetenschappelijk Bijblad van het Archief voor de Java Suikerindustrie. Opgericht in 1900 onder redactie van Dr. Z. Kamerling en Dr. L. Zehntner en uitgegeven bij H. van Ingen te Soerabaja, beleefde het tijdschrift slechts één jaargang. In 1901 deelt in de laatste aflevering de redactie mede, dat zij aangezocht is om de redactie van een ander Indisch tijdsohrift, n.1. de Koffiegids (zie aldaar), op zich te nemen en dat zij aan dat verzoek wil voldoen.

- Indische Padvinder (De). Medio 1914 verschenen te Bandoeng, waar de Bandoengsche Padvinders Bond was opgericht, twee kleine weekberichten; voor de jongens de „Boy Scout", redacteur C. J. Nauta; voor de meisjes de „Oirl Guide", redactie mej. F.,van Dijk. Béide blaadjes, uitgegeven voor rekening van den Heer C. J. Nauta en gedrukt bij de N. V. Vorkink te Bandoeng, smolten op 1 Beeember 1914 samen tot „De Scout", halfmaandelijksch tijdsohrift, redactie mej. F. van Dijk en C. J. Nauta, orgaan der Bandoengsche Padvinders Bond. Op 1 Janauri 1915 werd dit ook het orgaan voor Batavia, inmiddels een afdeeling der Ned. Ind. Padv. Organisatie geworden. Na toetreding van Bandoeng en van Koeta-Radja tot die Organisatie had het blad met ingang van 1 Maart 1915 tot titel: De Scout. Orgaan der afd, Bandoeng, Batavia en KottaRadja der Ned. Ind. Padv. Org., formaat 8°.

Met aflevering 15 (van 1 Juli 1915) wordt het formaat 4°. en is het orgaan herdoopt in „De Indische Padvinder".

Op 1 September 1915 (met aflevering 19) wordt het orgaan „Steeds Vooruit' (zie aldaar) in „De Indische Padvinder" opgenomen; formaat, redactie, uitgever enz. bleef onveranderd. De titel werd evenwel opnieuw gewijzigd in: „Het Padvindersblad" (zie aldaar).

'Indische Pluimgraaf (De). Vakblad voor pluimveeteelt, honden- en paardenliefhebberij. Een 14-daagsch tijdschrift, officieel orgaan van de „Eerste Nederi. Indische Pluimvee-vereeniging". Het le nummer verscheen in 4°. in April 1901 bij De Vries en Fabricius te Bandoeng. Met nummer 44 van den 2en jaargang werd het tijdschrift, na de oprichting van de Vereeniging tot bevordering der Pluimveeteelt in Nederl. Indië, het officieel orgaan, wat het bleef tot nummer 24 van den 7en jaargang, toen het ophield te bestaan. Re¬

dacteur-uitgever was 6. L. la Bastide te Bandoeng.

Indische Post (De). Weekblad gewijd aan de belangen van Nederlandsch-Indië. Blijkens een in December 1920 uitgegeven proefnummer zal diu periodiek wekelijks in Indië verschijnen met medewerking van verschillende Indische en Neder landsche bekende mannen en vrouwen, met als hoofdredacteur voor Nederland Mr. L. J. Plemp van Duiveland.

'Indische Revue (De). Een onder redactie van J. H. F. van de Wall en door dezen uitgegeven bij F. B. Smits te Batavia verschijnend weekblad, dat reeds in hetzelfde jaar ophield te bestaan.

Indische Sport. Een weekblad, waarvan, onder redactie van K. L. F. Goelst, in 1906 bij G. Kolff & C°. te Batavia het eerste nummer het licht zag. Als uitgeefster wordt in den Regeeringsalmanak van Nederl.-Indië voor 1907 genoemde firma vermeld. Blijkens den almanak voor 1918 verschijnt het tijdschrift onder redactie van Sj. van Eek, die tevens uitgever er van is.

'Indische Stemmen. In het begin van Januari 1919 opgericht, hield dit weekblad reeds spoedig na zijn verschijnen op te bestaan. Met nummer 39 (18 Octobér 1919) wordt het periodiekje — toen onder redactie van Ir. H. J. Kiewiet de Jonge — opgenomen in het weekblad „ie Taak" (zie aldaar). Blijkens een persoonlijke mededeeling van den heer J. E. Stokvis (een der redacteuren van „de Taak" bij hare oprichting) was vóór den Heer Kiewiet de Jonge de Heer Fournier redacteur, en was „Indische Stemmen" feitelijk een weekblad met theosofischen achtergrond, bestemd om door Europeanen onder de Inlanders verspreid te worden. Het werd gedrukt bij de electrische drukkerij „Evolutie" te Weltevreden.

♦Indische Velo (De). Onder redactie van J. P. A. Paris verscheen in 1897 bij H. Prange & C°. te Batavia het eerste nummer van dit door den Nederlandsch-Indischen Wiehrijdersbond uitgegeven halfmaandelijksch blad, waarvan evenwel in het daaropvolgend jaar de uitgave reeds werd gestaakt.

Inlandsen Onderwijs (Het). Maandblad van de V. I. O. (Vereeniging Inlandsen Onderwijs). Uitgegeven onder redactie van H. Ch. van Bergen en J. D. Winnen bij dé N. V. Stoomdrukkerij H. V. Maresch te Magelang, verscheen de eerste jaargang in 1916. In nummer 11 van den 2en jaargang (December 1917) deelt het Hoofdbestuur mede dat voortaan niet meer maandelijks, doch telkenmale als zulks noodig blijkt een blaadje rondgezonden 'zal worden. Deze blaadjes verschijnen nog steeds. De afleveringen zijn niet gepagineerd.

Inlandsche Stemmen. Algemeen orgaan gewijd aan de Inlandsche 'Evolutie. Een tijdschrift, dat blijkens eene mededeeling in de „Sumatra-Post" van 7 November 1917, onder redactie van A. Salim, R. Achmad, Abdoel Moeis, R. Notonegoro, D. van Hinloopen Labberton en W. Labberinok verscheen. Of het tijdschrift thans nog bestaat is onzeker, aangezien verdere gegevens ontbreken.

'„Insulinde". Nederlandsch tijdschrift voor den Inlander. Een in eenvoudig Uollandsch geschreven maandschrift onder redactié van B. J. Visscher en Th. J. A. Hilgers. In October 1903 verscheen bij G. Kolff & C°. te Bandoeng, het le nummer. Na den oden jaargang, welke eveneens

IV

30