is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit Gorssel's verleden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

De schrijver van dit boek, de Heer De Graaf, een kenner en beoefenaar der geschiedenis van onze streek als weinigen, stelt er prijs op, dat ik enkele regels-in een voorbericht er aan toevoeg.

Met veel genoegen voldoe ik aan dat verzoek. Vooreerst al, omdat ik de totstandkoming van dezen moeilijken arbeid als 't ware van A tot Z heb meegemaakt en dus weet met welk een belangekooze toewijding de bekwame auteur zich aan dit werk heeft gegeven, een werk, waarvan de bouwstoffen waarlijk niet voor het grijpen lagen. Maar voorts ook, omdat ik als Burgemeester der gemeente, aan welker historie de volgende bladzijden zijn gewijd, van harte alle pogingen moet toejuichen om ons mooie oude Gorssel meer bekendheid te geven en het mij niet onverschillig kan laten, dat de weinige historische gegevens, die op Gorssel betrekking hebben,; nu voor het nageslacht worden vastgelegd.

En dan, is het niet voor ons ingezetenen en voor vele oud-ingezetenen de geschiedenis van het plekje grond, dat ons het liefst is op aarde ?

Die geschiedenis — de schrijver zelf zal de eerste zijn om het toe te geven — is op zich zelf niet overbelangrijk, nieuwe gezichtspunten worden in dit boek niet geopend noch gewichtige historische vondsten te voorschijn gebracht; een rol van beteekenis heeft Gorssel in de geschiedenis niet gespeeld ; maar toch zal hij, die het boek met belangstelling, met zin voor historie en traditie ter hand neemt, zal hij, die nog weet wat gehechtheid beteekent aan zijn land, zijn