is toegevoegd aan je favorieten.

De Wikingen in de lage landen bij de zee

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

Een boek van dezen aard en dezen omvang kan in de tijden, die wij nu beleven, slechts uitgegeven worden, wanneer van verschillende zijden onbaatzuchtige hulp wordt geboden. Ik ben dankbaar, dat ik die in zoo ruime mate gekregen heb. De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde heeft haar belangstelling voor dit onderzoek getoond door het toekennen van een subsidie. De Uitgever heeft bovendien op grootmoedige wijze zijn medewerking verleend, om dit boek in den vorm, dien ik het wenschelijkst achtte, te doen verschijnen. Aan dezen ben ik in de eerste plaats tot grooten dank verplicht.

Maar ook bij het samenstellen van dit werk, waarbij vraagstukken van zoo uiteenloopenden aard moeten worden behandeld, heb ik van verschillende zijden raad en hulp mogen ontvangen. Eenigen van hen wil ik hier met name noemen. Over enkele punten der Nederlandsche Archaeologie heeft dr. J. H. Holwerda mij welwillend inlichtingen verstrekt. Het bijeenbrengen van het buitenlandsche materiaal heeft veel moeite gekost; ik Zou de betrekkelijke volledigheid mijner bronnen niet hebben kunnen verkrijgen zonder medewerking van Skandinavische zijde. Prof. dr. Halvdan Koht hielp mij aan materiaal voor de oude geschiedenis van Noorwegen,

v