is toegevoegd aan je favorieten.

De R.K. Universiteit in 1924-25

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prikkelender opwekking behoeven dan wat Riehl als „Opiate für den Verstand" hoonend afwees, of dat het utilitaristisch en in den laatsten tijd sportief afgericht denken en dweepen ook hen voor het zoeken naar het ideale en geestelijke minder ontvankelijk maakt?

Wanneer de voorbesprekingen die, op grond van het Academisch Statuut, aan de Wijsbegeerte, door een eigen Candidaats-examen de haar toekomende waardigheid en waarde willen verzekeren, weldra tot een besluit hebben geleid, en daardoor praktische bezwaren hebben weggeruimd, moge de vlijtige beoefening dier opvoedende, onze Universiteit kenmerkende Wetenschap de gestelde vraag gaandeweg uitschakelen.

Indien al de laatste weinig verheffende vraag den indruk wekken kan eener van de hoogste idealen afzwenkende geestesrichting, zij wettigt geenszins dien van wetenschappelijke kwijning. Want hoewel wij dit jaar, het tweede van ons bestaan, tot geen plechtige promoties mochten overgaan, werd toch het studieleven geprikkeld en in stögen stuur gehouden door de andere akademische examens: 45 in getal met 35 geslaagde, waarvan de Juristen met hun 26 candidaats- en 2 doctorale examens het talrijkst, de Letterkundigen met hun 4 over verschillende groepen verdeelde candidaats- en 1 doctoraal-examen het verscheidenst, de Theologen met hun 2 Baccalaureaten het bescheidenst waren.

Het gesproken woord op onderscheiden plaatsen des lands, de deelname door voordrachten aan meerdere wetenschappelijke samenkomsten en kongressen, — ik noem enkel het Philologencongres, de Vereeniging tot bevordering van de wetenschap onder de Nederlandsche Katholieken, den Nederlandschen Katholiekendag, de vergaderingen van de Görres-Gesellschaft te Heidelberg, van de Fédération archéologique et historique te Brugge, door de collega's Franses, Drerup, Mulder, Brom, Pompe, Lr. Molkenboer bijgewoond, — geven slechts een bescheiden beeld van de werkzaamheid onzer Hoogleeraren naar buiten.

Het is eerst volledig, indien men de talrijke wetenschappelijke werken, verhandelingen en artikelen van 24 onzer hoogleeraren en docenten in het ter perse liggend Jaarboek der R. K. Universiteit overziet.

Ik mag hier ter vermelding een uitzondering maken voor een

5