Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

§ 129. Regulieren.

Connecte de tucht te herstellen en stichtte waarschijnlijk de congregatie van Mantua (1425), die allengs 50 kloosters telde. Ijverig werkte ook de 26ste generaal Joannes Soreth (f 1471) voor de hervorming. De congregaties der Indische missie van Monte Oliveto en Albi telden weinig leiden. Eerst de XVI eeuw zou een algemeene hervorming brengen.

16°. Ook in de orde der Augustijner-Eremieten kwam nieuw leven. De voornaamste congregaties waren : die van Illiceto, gesticht in 1385 door den generaal Ptolemaeus Venetus; de congregatie van Carbonnière op het einde der XIV eeuw ; van Perugia met 11 kloosters (1419); de Lombardische congregatie met 56 ; die van Genua met 25, van Zampani met 40 kloosters ; de Duitsche congregatie (1423) bloeide zeer, maar geraakte na het optreden van Luther spoedig in verval.

17°. De orde der Franciscanen leed zeer veel door het schisma en den „zwarten dood". Dit gaf aanleiding tot het ontstaan der Observanten (1368), die Paulus van Foligno als hun stichter erkennen. Veel werkte voor de verspreiding de H. Be rnardinus van Siena, de H. Joannes Capistrano, de H. Jacobus van der Mark en Albertus van Sarthiano. Over heel Europa breidden ze zich uit. Ten onzent werkte Joannes Brugman voor de invoering der Observanten. Tal van kloosters namen de hervorming aan, het eerst Gouda omstreeks 1440x). Ook de Conventueelen brachten verbeteringen aan, die men de halve hervorming noemde (Observantes de communitate), vooral in Frardmjk en Duitschland. Sixtus rV en Julius II wendden pogingen aan, om de Observanten en de Conventueelen te hereenigen, doch tevergeefs. De laatste besliste nu, dat deze twee hoofdtakken zouden bhjven ; dat echter de kleinere genootschappen, die in de XV eeuw waren ontstaan, zich met een van beide zouden vereenigen.

De definitieve scheiding verordende Paus Leo X in 1517 en gaf aan de Observanten een minister-generalis, aan de conventueelen een magister-generalis, die van den eersten bijna geheel onafhankelijk was.

18°. Ook de orde der Dominicanen werd door het schisma in twee deelen gesplitst, maar door de bemoeiingen van Martinus V kwam in 1418 de hereeniging tot stand. Dezelfde Paus stond aan

M Moll, J. Brugman, I, 122 w.

Sluiten