Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 129. Regulieren.

235

eenige huizen toe, onroerende goederen en zekere inkomsten te hebben (1425), hetgeen Sixtus IV in 1475 en 1477 ook aan de gansche orde verleende. De hervormende beweging begon in de XV eeuw, toen Koenraad van Pruisen (t 1426) in Duitschland de hand aan het werk sloeg en door Joannes N i d e r (j" 1438) werd gesteund x). In Itahë begon de H. B a r t h o1 o m e u s een hervorming, die voortgezet werd door Joannes Dominici2), en Raymund van Capua3). Een Lombardische congregatie ontstond in het midden der XV eeuw ; in 1493 de Toscaansche; dan een Hollandsche, die niet enkel tal van Nederlandsche, maar ook Fransche, Belgische en Saksische kloosters bevatte 4). In 1415 ontstond een eigen Fransche congregatie.

19°. Veel kwaad heeft in de middeleeuwen de oneenigheid tusschen de wereldgeestelijken en de bedelorden gesticht. Om haar groote verdiensten waren de laatste met talrijke voorrechten beloond. Een gereedehjke aanleiding tot wrijving gaf het privilegie van Martinus IV (1281—1285), dat aan de mendicanten toestond, te prediken en biecht te hooren zonder verlof des pastoors. Daarom verordende Bonifatius VIII een beperking5), die echter door Benedictus XI wederom werd vernietigd6). Nieuwe klachten verhieven zich op de synode van Vienne, zoodat Clemens V de bul Constituti super cathedram weder in het leven riep en de volgende bepalingen vaststelde : a. de mendicanten mogen preeken in hun eigen kerk en op de straat, behalve op de uren, waarop in de parochiekerk wordt gepreekt; b. in de parochiekerken alleen dan, wanneer ze worden gevraagd ; c. ze mogen geen biecht hooren zonder verlof van den kerkelijken overste der plaats ; d. weigert deze aan enkele personen, dan zullen zij gehoorzamen ; weigert hij aan aUen, dan zal de Paus het geven ; e. in hun kerk mogen zij begraven allen, die het verlangen, maar moeten ook de quarta funeralium betalen aan de parochie. Deze verordeningen troffen op de eerste plaats de Franciscanen en Dominicanen, maar wat later ook de Karmelieten en Augustijnen. Toch kwam de vrede

1) Magister J. Nider aus dem Orden der Prediger-Brüder, Mainz 1885. s) Rösler, Jo. Dominici O. P., Freib. 1893.

3) H. M. Gormier, II beato Raimondo da Capua, Roma 1900.

4) Moll, II, 2, bl. 200 vv.

6) Extrav. comm. cap. 2 de Sep. III, 6. •) Ibid. cap. I de priv. V, 7

Sluiten