Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 137. Luther tegenover Paus en keizer.

285

te brengen. Dit was een zware taak. Kort daarop toch zond L ut b e r zijn Resokitiones over de kracht van den aflaat naar Rome en weigerde tê herroepen. Tegelijk hield hij een preek over de excommunicatie, welke, volgens hem, niemand kon uitsluiten van de onzichtbare gemeenschap met de Kerk. Litusschen werd te Rome het proces tegen Luther aanhangig gemaakt en de magister sacri palatii Silvester Prierias gaf een korte weerlegging van diens leer in het boek: R. P. Fratris Silvestri Prieriatis .... in praesumptuosas M. Lutheri conclusiones de potestate papae dialogus (1518) x). Handig was dit geschrift niet gesteld en het viel daarenboven aangaande den aflaat in overdrijving 2). Op het bevel, zich binnen 60 dagen te Rome te verantwoorden, antwoordde Luther met een weigering en schreef aan Frederik van Saksen, zelfs aan keizer Maximiliaan I, om in Duitschland te worden gevonnist. Den 12, 13 en 14 October 1518 verscheen Luther voor kardinaal Cajetanus te Augsburg, weigerde echter beslist te herroepen, maar beloofde stilzwijgen, wanneer dit ook zijn tegenstanders onderhielden. Enkele dagen daarna uit Augsburg gevlucht, appelleerde hij a Leone male informato ad Leonem mélius informandum 8). Den 9 Nov. 1518 vaardigde L e o X een constitutie ter verklaring van den aflaat uit, die in een groot aantal exemplaren over Duitschland werd verspreid. De indruk van dit belangrijke stuk was zeer gering, vooreerst omdat de aflaat bij het volk gehaat was geworden en vervolgens, omdat Luther vóór de aankomst der bulle zich op een algemeene synode had beroepen, hetgeen door duizenden werd toegejuicht. Kort daarna kwam de pausehjke kamerheer, Karei van Milt i t z, naar Duitschland. Maar zooals te verwachten was, leidden de onderhandelingen van dien oppervlakkigen, hchtvaardigen hoveling met een hardnekkige als Luther tot niets.

2°. Door L e o X aangezocht ondernam E o k 18 Jan. 1520 de reis naar Rome, waarop het proces tegen Luther werd bespoedigd. Terwijl men te Rome beraadslaagde, schreef Luther zijn werkje De Captivitate babylonica Ecclesiae *) waarin hij de leer der sacramenten aanviel en deze tot drie beperkte. Terzelfder

1) Ed. Lutheri, Jen. I, fol. 15 ss.

2) Ibidem, fol. Ba. Hist. Jahrb. 1895, S. 49 f.

3) Acta R. P. D. M. Lutheri apud D. Leg. Thom. Cajetanum, ed. Jen. fol. 185—202.

4) Ed. Jen. II, fol. 259 a—286 a.

Sluiten