Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316

§ 141. Smalkaldische bond. Dood van Luther.

goede week 1531 bestormde bet gepeupel de Mauritskerk en verbrijzelde de beelden. Allengs nam de aanhang van Rothmann toe. Tot de aanzienlijken behoorde de lakenkoopman B e r n a r d Knipperdolling. Toen bisschop Er ich 1532 stierf, brak in de steden van Westfalen het oproer uit. Te Munster werden alle kerken door de predikanten bezet en ook het bestuur der stad kwam in de handen der ketters. Knipperdolling zette bij de gilden de keuze van 36 mannen door, die het „nieuwe Evangehe" zouden invoeren. Met den nieuwen bisschop Frans van Waldeck kwam, door de bemiddeling van Philips van Hessen, een verdrag tot stand. De ketters ontvingen de zes kerken, maar moesten den bisschop, het kapittel en de geestehjke collegiën ongemoeid laten.

In 1530, toen talrijke aanhangers van Melchior Hoffman uit Holland en Friesland naar Munster kwamen, ging Rothmann tot de sekte der Wederdoopers over. Onder de Hollanders muntte bijzonder de kleermaker Jan van Leiden1)" uit, die zeer veel aanhang vond. In Januari 1534 werd de profeet van Amsterdam, Jan Mathijs, derwaarts geroepen. Het bestuur der stad namen Knipperdolling en Kippenbroik in handen en wilden Salomons tempel in het Heilige Sion stichten. Terwijl alle goeden de stad verheten, stroomden van alle zijden wederdoopers toe. Gemeenschap van goederen werd ingevoerd onder het beheer van Jan Mathijs. Toen deze bij een uitval tegen het leger van den bisschop was gesneuveld, werd Jan van Leiden „de nog grootere propheet". Het stadsbestuur kwam in handen van 12 ouderlingen, de bijbel moest worden nageleefd en de veelwijverij ingevoerd. Rothmann nam vier vrouwen, Jan van Leiden zestien. Jong en oud begon te profeteeren. In September 1534 werd Jan van Leiden tot „koning van het nieuwe Sion" uitgeroepen. De opperste koningin in zijn harem was de weduwe van Jan M a t h ij s (D i v o r a). Het nieuwe Sion zou de wereld onderwerpen, alleen Philips vanHess e n zijn land behouden. Naar alle windstreken zond men apostelen uit, die overal broeders vonden „tot opstand bereid", vooral in de

») Philippi, Der sogenannte Artikelbrief des Münsterschen Wiedertaufer-Königs J. v. Leyden. Zeitschr. f. Kirchengesch. (1881), X, 146 ff.

Sluiten