Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402

§ 154. Kerkvergadering van Trente.

huwelijks werd in de vier en twintigste zitting (11 Nov. 1563) vastgesteld en bepaald, dat voortaan een huwehjk niet geldig zou zijn, tenzij het plaats had coram parocho et duobus vel tribus testibus x). De vijf en twintigste en laatste zitting (3 en 4 December 1563) bepaalde de leer over het vagevuur, de vereering der Heiligen en de aflaten. Buiten de reeds vroeger vermelde kwamen nog belangrijke hervormende decreten over de plichten der bisschoppen en anderen (XXHI, 2); de oprichting der seminariën (XXHI, 18) ; over het houden van diocesane en provinciale synoden (XXTV, 2); de visitatie der bisdommen (XXI, 8); het afschaffen van den cumulus beneficiorum (XXIV, 17), der provisiones en expectantiën (XXIV, 19) ; de regulieren (XXV); het vergelijkend examen voor de parochiën (XXIV).

4°. Denzelfden 4 December 1563 werden de besluiten der kerkvergadering door de 252 leden onderteekend. Een groot werk was volbracht, dat Pius IV eerst in het consistorie (30 December) en later door de bul van 26 Januari 1564 bevestigde 2). Voor de uitvoering der hervormende decreten stelde dezelfde Paus de Congregatio concilii (1564) in 3). Weldra verscheen op wensch der kerkvergadering de Professio fidei Tridentina *); de Catechismus Romanus sive Tridentinus (1566) ; de Index librorum prohibitorum (1564) 6) ; het verbeterd Brevier (1568) en Missaal (1570) en de verbeterde Vulgata (1590—1592). In Portugal, Itahë en Polen vonden de decreten weldra ingang. Ook M a x i m i 1 i a a n II en de kathoheke vorsten van Duitschland sloegen de hand aan een grondige hervorming. Zoo b.v. Albrecht V van Beieren, die alle geschriften tegen het katholicisme verbood en de Professio fidei Tridentina eischte van de professoren der hoogere scholen; de hertog van Cleve-Jülich-Berg, het sticht Eulda (Balthasar van Dernbach); Würzburg (Julius Echter van Mespe 1 brunn); Augsburg, Westphalen, Paderborn, Salzburg, Bamberg, Trier. Met kracht reinigde aartshertog Ferdinand Stiermarken, Karinthië en Krain van

M Caput I Tametzi. Zie Leinz. Die Ehevorschrift des Konzils von Trient, Ausdehnung und heutige Geltung, Freib. i. Br, 1888. a) Bul: Benedictus Deus, achter de uitgaven der synode. ») Archiv. f. kath. Kirchenrecht, B. 80 (1900), 3 ff. *) Denzinger, ed. IX, p. 233 ss. ed. X No. 984 ss. pag. 327 ss. 5) Hilgers, Der Index etc, Freib. i. Br. 1904.

Sluiten