Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 155. Sociëteit van Jezus.

405

Te Parijs (1528—1535) behaalde Ignatius in 1534 den graad van magister en wierf er zijn eerste gezellen, die bij door de geestehjke oefeningen voor zijn eigen streven ontvlamde ;Petrus Faber1) (Lefèvre) uit Savoye ; Franciscus Xaverius, een in- en uitwendig rijk begaafd edelman uit Navarra2); Jacobus L a y n e z, een Spanjaard met zeer groote talenten 8); A1 p h ó nsus Salmeron, de latere exegeet, van Toledo *) ;Nicolaus Bobadilla, reeds professor der philosophie te Valladobd; Simon Bodriguez de Azevedo uit Portugal. Met dezen beloofde Ignatius den 15 Aug. 1534 in de kerk van Montmartre bij Parijs armoede en zuiverheid, zich te zullen wijden aan ziekendienst bij de christenen te Jerusalem en aan de bekeering der Turken, den Paus hun diensten aan te bieden, wanneer de reis naar het H. Land onmogelijk zou zijn. De grondslag voor den bouw was gelegd. Met de genoemden kwamen in 1537 te Venetië samen Claudius Jajus5) uit Savoye, Joannes C o d u r e uit Dauphin é, Paschasius Brouet6)en drie anderen, die deH. Ignatius meebracht uit Spanje. Wijl het H. Land gesloten bleef, werd het tweede deel der gelofte verplichtend. Daarom gingen Ignatius, Faber en Laynez naar Rome (1538) en legden, na lang beraad, aan Paulus III het grondplan der Sociëteit voor.

2°. Dit grondplan was de Formtda Instituti, die na lang overleg en grondig onderzoek den 27 Sept. 1540 door Paulus III werd goedgekeurd 7). Aldus ontving de Sociëteit van Jezus en haar toen reeds veel bestreden naam de pausehjke bevestiging, met de bijvoeging, dat voorloopig het aantal leden de 60 niet mocht te boven gaan, welke beperking echter reeds in 1543 door denzelfden Paus werd opgeheven 8). Den 14 April 1541 kozen de eerste leden den H. Ignatius eenstemmig tot hun generaal en droegen hem het opstellen der constitutiën op. Terwijl de Heilige hieraan werkte,

*) Boero S. J., Vita del P. Pietro Fabro, Monza 1874. Cornély, P. Faber, ed. Scheid, Freib. 1900.

•*) W. van Nieuwenhoff, Leven van den H. Franc. Xaverius, Amsterdam 1895. A. Brou S. J., S. Francois Xavier, 2 vols, Paris 1912.

8) Boero, Vie du Père J. Lainez, suivie etc. Bruges 1894.

4) Boero, Vita del servo di Dio P. Alfonso Salmeron, Firenze 1880.

6) Boero, Vita del servo di Dio P. Claudio Jaio, Firenze 1878.

6) Boero, Vita del servo di Dio P. Pascasio Broet, Firenze 1877.

') Buil. Bom. Tom. IV, p. 185 ss. Const. Regimini militantis Ecclesiae. Instit. Soc. J. 3 Tom., Florentiae 1886—1891. Tom. I, p. 1 ss.

8) Ibid. I, p. 8 ss.

Sluiten