Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426

§ 157. Buitenlandsehe missiën.

Paderborn 1915. Karl Stre.it, Katholisoher Missionsatlas, Steyl (Holl.-Limb.) 1906. Piolet, S. J., Les Missions, Paris 1900 ss. 6 vols in 4°. Jóly, Le christianisme en extréme oriënt, 2 vols, Paris 1907. Huonder S. J. Der einheimisehe Clerus in den Heidenlandern, Freib. i. B. 1909. Schmidlin, Zeitschr. f. Missionswissenschaft, Jg. 1—6, Münster 1911— 1917. Streit, Bibliotheca Missionum, Steijl, 1916 ss.

1°. Na de ontdekkingen van Amerika door Christophorus Columbus1) zond de Paus terstond een viearius apostolicus, den Benedictijn Buil, naar de nieuwe wereld. Zijn begeleider Perez de Marohana bouwde opHispaniolade eerste kapel. Ook de Hieronymieten en vooral de Franciscanen werkten met veel ijver, maar aanvankekjk met zeer weinig gevolg (1502). In 1510 hadden de Dominicanen op Hispaniola een missie, die het volgend jaar in twee bisdommen verdeeld werd. Het grootste beletsel voor de bekeering was de slavenhandel en de hebzucht der Europeanen, waartegen de missionarissen zich met kracht bleven verzetten. Bekend zijn hierom de Dominicanen Petrus van Cordova en Antonius de Montesino. Terwijl men de Indianen allengs vrij het, begon de invoer van negers. Beide verdedigde de beroemde bisschop Bartholomaeus de Las C as as O. P. 2), die aUes in het werk stelde, om de wreedheid der veroveraars te matigen. De bekeeringen waren niet talrijk, omdat de Indianen een afschuw opvatten voor den godsdienst hunner tirannen. Groote verdienste hebben echter de Dominicanen, die door hun strijd voor de rechten der menschheid den weg voor de latere bekeering hebben geëffend.

Een hoogen bloei gingen de missiën te gemoet, toen de nieuwere orden het werk der oudere steunden. Wat de Kerk door de pseudohervorming verloor in Europa, werd haar in andere werelddeelen overvloedig hersteld. Onder de orden der XVT eeuw muntten vooral de Jezuïeten als missionarissen uit. Veel werkten ook de paters Capucijnen en de Lazaristen van den H. Vincentius a P a u 1 o (1624). In 1622 bewees Gregorius XV een zeer groote weldaad aan de missiën door de oprichting der Congregatio de propaganda fide 8), die van Urbanus VIII in 1627 te Rome

x) Gafjard, Histoire de la dócouverte de 1'Amérique depuis les origines jusqu' a la mort de Christophe Colomb, 2 vols, Paris 1892.

a) Baumstark, Barth. de las Casas, Bischof von Chiapa, Freib. 1879. A. Helps, The life of Las Casas, London 1883. Mandonnet, Les Dominicains et la découverte de 1'Amérique, Paris 1893.

s) O. Mejer, Die Propaganda, 2 Bde, Göttingen 1852. Propagandajubilaeum, Zeitschr. für Missionsw. I Heft 1922.

Sluiten