Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 160. Kerkelijk en zedelijk leven.

455

§ 160.

Kerkelijk en zedelijk leven.

Baumer, Geschichte des Breviers, Freib. 1895. Phillips, Kirchenrecht, § 41 en 88. Kellner, Heortologie, Freib. i. Br. 1901. Der Katholik Jaarg. 1898, 2, S. 151 ff. Theiner, Geschichte der geistl. Bildungsanstalten, Mainz 1835. Pollain, De Seminario clericorum, Lovanii 1874. Diefenbach Der Hexenwahn vor und nach der Glaubensspaltung in Deutschland, Mainz 1886. Janssen, Geschichte des d. Volkes, VIII B. S. 494—694, Nic. Paulus, Hexenwahn und Hexen. proces, Freiburg 1910.

1°. De eeredienst onderging na de kerkvergadering van Trente een grondige hervonning. Niet alleen werden de liturgische boeken herzien, maar ook verplichtend gesteld voor alle bisdommen, die nog geen 200 jaar in bet bezit waren van eigen Missaal, brevier enz. Deze verordening bracht een eenheid, die nog nooit te voren bestaan had. Zelfs de oude kerken in Frankrijk, Itahë en Duitschland, ofschoon zij haar eigen liturgische boeken behielden, toetsten deze aan de Romeinsche uitgave en kregen in last, geen verandering meer aan te brengen zonder uitdrukkelijk verlof van de Congregatie der riten, die in 1587 door Sixtus V was ingesteld, om in liturgische zaken te beslissen. In hetzelfde jaar keurde Sixtus V de Litanie van Loreto goed voor liturgisch gebruik, terwijl de Litanie van Aüe-Heiligen reeds vroeger was opgenomen in het Romeinsche brevier. Clemens VIII besliste in 1601, dat geen andere in eenige openbare godsdienstoefening mochten worden gebruikt Zonder uitstelling was de aanbidding van 40 uren reeds vroeger in gebruik. Zelfs richtte Antonius van Grenoble in 1527 te Milaan een broederschap op, die zich verplichtte, dit viermaal in het jaar te herhalen. Het veertig-urengebed met uitstelling van het AUerheihgste ontstond eenige jaren (1536—1537) later in dezelfde stad door de tusschenkomst van Joseph Plant anida O. Cap., die den senaat van Milaan er toe aanzette tot wering van oorlog en pest. Weldra volgden de Itahaansche steden dit voorbeeld. Door den H. Philippus Neri en de Jezuïeten werd het op de dagen van Vastenavond gesteld. Clemens VTII

x) Eerst in 1862 ontving de Litanie van den Zoeten Naam, in 1899 de Litanie van het H. Hart, in 1909 die van den H. Joseph dezelfde goedkeuring:

Sluiten