Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 162. Theologische dwalingen.

487

vorming. Tevergeefs waarschuwden tegen dit caesaropapisme de bisschoppen van Weenen *), Gran, Görtz, Agram en Trier. Zelfs het bezoek van Pius VI te Weenen bereikte zoo goed als niets 2).

Eerst het verzet der Oostenrijksche Nederlanden3) opende den keizer allengs de oogen. Niet straffeloos schond hij daar alle oude rechten en vrijheden (joyeuse entrée). Met steenen werden de keizerbjke professoren van het seminarium generale te Leuven begroet. Vele studenten verbeten het instituut. De stenden van Brabant dreigden met weigering van subsidiën, wanneer de rechten der joyeuse entrée niet werden hersteld. De gevangenneming van een Brusselsen burger leidde tot opstand, die echter na de goede beloften der regeering bedaarde. De keizer gaf toe en beloofde, dat de joyeuse entrée ongeschonden zou bbjven. Gehate personen riep Joseph II naar Oostenrijk terug. Wel zonden de Belgen een adres van dankzegging op, maar vroegen tevens het herstel aller kloosters, de opheffing van het seminarium generale, het behoud der broederschappen, enz. Joseph II weigerde. Nu protesteerde kardinaal Frankenberg van Mechelen met de overige bisschoppen *). De verbittering des volks nam toe. De stenden van Brabant en Henegouwen weigerden subsidiën. Joseph II hief aUe gedane concessies weer op (1789) en dreigde met suspensie der joyeuse entrée. Werkelijk legde hij 18 Juni 1789 een nieuwe grondwet voor, die geweigerd werd. De opheffing der joyeuse entrée volgde. De raad van Brabant en zelfs kard. Frankenberg werd uit zijn ambt ontzet. Daarop volgde 13 December 1789 de verklaring van de onafhankelijkheid der Belgen. Op 7 Januari 1790 ontstond de Republiek van het vereenigde België. Joseph II vroeg de tusschenkomst van Pius VI, maar het was te laat. De breve van 23 Januari 1790 vond België aan Oostenrijk onttrokken en de Repubbek geconstitueerd. Niet lang daarna (1790) stierf Joseph II 8).

x) Wolfsgruber, Magazzi, Fürsterzbischof von Wien, Saulgau 1891. a) Schlitter, Pius VI zu Wien, Wien 1892.

') L. Delplaee S. J., Joseph II et la révolution brabanconne, Louvain 1890. Schlitter, Die Regierung Josephs II in den belg. Niederlanden, Wien 1900.

4) Theiner, Der kard. von Frankenberg, Freib. 1850. 6) 67. Qoyau, L'AIlemagne religieuse. Le Catholicisme, Tom. I, Paris 1905, p. 2—55.

Sluiten