Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 168. De Kerk in Frankrijk.

543

zijn streven niet op en stond in 1821 aan de kerken wederom het bezit van onroerende goederen toe. In hetzelfde jaar werden ook de bisdommen vermeerderd, zoodat er aUengs 15 aartsbisdommen met 66 bisdommen bestonden. Ook de rebgieuzen bet hij vrij. Talrijk waren de verdedigers der Kerk. Tot de voornaamsten behooren Joseph de Maistre (| 1821)1), Chateaubriand (f 1848) 2), de Bonald(t 1840), Frayssinous (f 1841), Lamennais8) enz. Tegenover de bberalen, die de philosophische geschriften der XvTII eeuw verspreidden, stelde de kathoheke partij de „Kathoheke vereeniging tot verspreiding van goede boeken". Stonden de partijen der revolutie en der reactie nu reeds scherp tegenover elkander, veel heviger werd de strijd onder Karei X (1824—1830). Hij het zich kronen te Rheims en zocht steun bij de reactie. Na zes jaren van gisting en woeling, waarin de vijanden der Bourbons ook tevens de Kerk bestookten, gaf de opheffing van de vrijheid der drukpers, de ontbmding der tweede kamer en de nieuwe kieswet aanleiding tot de Juli-rev olutie.

2°. Deze revolutie was vijandig jegens de Kerk en plaatste den zoon van Philippe Egalité, Louis Philippe4) (den burgerkoning) op den troon (1830—1848). Onder de Julimonarchie wilde men de kathoheke rebgie niet meer als godsdienst van den staat, maar alleen als „godsdienst van de meerderheid van het Fransche volk". Men begon met de verwoesting eeniger kerken en bestemde Ste. Geneviève weder tot Pantheon. De geestelijkheid vertrouwde de regeering niet veel. Verschillende dwalingen ontstonden. Abbé Chat el wilde een Eglise catholique franqaise stichten, slaagde echter niet. Ook de vereeniging der Tempelhoeren en Saint-Simonisten. wilden niet bloeien. In 1830 vereenigden zich Lamennais, Lacordaire, Montalembert5) en Ge rb e,t en stichtten het kerkehjk gezind blad L'Avenir, dat het devies droeg : Dieu et la liberté. Met zeer groote welsprekendheid eischte het de vrüheid der Kerk, maar ook scheiding van Kerk en staat en wees tevens, om grooter onafhankelijkheid te bewaren,

x) Latreille, Joseph de Maistre et la papauté, Paris 1906. a) Blennerhassett, Chateaubriand, Mainz 19Ö3.

*) Stimm. a. M.-L. Band 54. Mercier, Lamennais, Paris 1895. P. Dudon S. J., Lamennais et le S. Siège, Paris 1911.

4) Crétineau—Joly, Histoire de Louis Philippe d'Orléans et de 1'Orléanisme, Paris 1862—1863, 2 vols.

6) Foisset, Vie du B. P. Lacordaire, 2 Tom., Paris 1870. Lecanuet, Montalembert, 2 éd., Paris 1092, 3 vols.

Sluiten