Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 168. De Kerk in Frankrijk.

545

en de krachtige kathoheke partij Mgr. A f f r e viel op de barricades als slachtoffer van zijn ijver. Generaal Cavaignac bedwong de anarchie. Een tweede Fransche republiek ontstond onder den president Napoleon, zoon van onzen koning L o d ewijk Bonaparte. Hij sloot zich bij de geestelijkheid aan en boezemde in den aanvang zelfs vertrouwen in aan Louis Veuil1 o t. Provinciale synoden werden gehouden (1849—1850). In het laatstgenoemde jaar stelde N a p o 1 e o n het middelbaar onderwijs vrij. Ook het keizerrijk was aanvankehjk gunstig voor de Kerk (1852). Het Galhcanisme ging achteruit. Een groot aantal orden en congregaties vestigden zich in Frankrijk. De bisschoppen genoten grootere vrijheid. Toch vertrouwde een goed deel der vroegere kathoheke leiders (Montalembert, Lacordaire en kard. Pie2) den keizer niet veel. Deze gaf werkebjk aan zijn politiek een anti-kerkelijke richting, vooral sedert den aanslag van O r s i n i (4 Jan. 1858), het zich door den sluwen C a v o u r tot een oorlog tegen Oostenrijk (1859) verleiden en tot vijandige intriges tegen den kerkebjken staat 3). Daarbij herstelde hij de appellatio ab abusu, bijzonder tegen kard. P i e, nam maatregelen tegen de Vincentius-vereeniging, tegen de rebgieuzen en den Syllabus. Het volk vergiftigde men doorslechte geschriften : La vie de Jésus van Renan.de werken van Eugène Sue, George Sand, D u m a s, enz. enz. en bet meest wellicht door het onzedelijk theater. Het hof van Versailles gaf het voorbeeld.

4°. Door zijn dubbekinnige regeering behep Napoleon niet alleen den afkeer der kathoheken, maar nog meer den haat der ongeloovigen en revolutionnairen. Na de nederlaag te Sedan (2 Sept. 1870) stortte het tweede keizerrijk ineen. Napoleon ontving zijn verdiende straf en stierf als balling in Engeland (1873). Te Parijs woedde van Maart tot Mei 1871 de wilde commune en zond den aartsbisschop D a r b o y met 40 priesters in den dood. Aanvankehjk was de Derde Republiek (1871) niet antikerkehjk4). Onder Mac Mahon ontvingen de kathoheken verlof tot oprichting van vrije universiteiten met het recht graden te verieenen (1879). Nog in hetzelfde jaar trad de president af

M P. Thureau Dangin, L'Eglise et 1'état sous la monarchie de Juillet Paris 1880, p. 479.

a) Baunard, Vie du card. Pie, 2 Tom., Paris 1888.

3) Zie boven § 166, No. 4.

4) Lecanuet, L'Eglise de France sous la troisième république (1870-1878), pontificat de Pie IX, Paris 1907. Vg . Hist. Pol. B . 140 Band, S. 278 ff!

P. Albers, S. J. Kerkgesch. II. 3-

Sluiten