Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 169» De Kerk in Zwitserland.

547

de wet zijn geregeld. Kwamen deze vereenigingen niet binnen een jaar tot stand, dan gingen de kerkehjke goederen over aan de gemeente, ten behoeve der armenzorg en hefdadigheid. De kerkgebouwen bleven het eigendom van den staat, maar werden onder bepaalde voorwaarden ter beschikking gesteld van de vereenigmgen voor den eeredienst. De schreeuwende onrechtvaardigheid dezer wet bhjkt vooral, wanneer men ze vergelijkt met de bepalingen van het concordaat. Den 10 Aug. 1906 verbood Pius X de vereenigingen voor den eeredienst en het een andere doelmatige organisatie aan de vergadering der Fransche bisschoppen over, die in al deze moeihjkheden bhjk gaven van hun innige gehechtheid en toewijding aan den H. Stoel x).

§ 169.

De Kerk in Zwitserland.

Siegwart—Muller, Der Kampf zwischen Recht und Gewalt, Altdorf—Zürich 1864—1868, 3 Bde. Friedrich Hurter, Die Befeindung der Kirche in der Schweiz seit 1831, Sohaffhausen 1842. Hist. Pol. Blatter, XXXI Band. Rolfus— Sickinger, Kirchengeschichthches in chronologischer Reihenfolge, Mainz 1877—1882, 3 Bde. Woeste, Histoire du Culturkampf en Suisse, Bruxelles 1887. A. Büchi, Die katholische Kirche in der Schweiz, München 1902. Katholische Schweizerblatter, Jg. 1885, S. 27 ff. E. Guillon, Napoléon et la Suisse (1803—1815), d'après les doe. inédits des Affaires étrangères, Paris 1910. 1°. De Fransche legers wijzigden den aristocratischen regeeringsvorm der Zwitsersche kantons, trokken Genève bij het rijk en hielden de „Ondeelbare Helvetische Republiek" onder Fransch protectoraat. Werd ook te Genève de kathoheke godsdienst hersteld, hier en elders plunderde men de kerken en verjoeg de regulieren. Zelfs de nuntius moest vluchten (1798). Toch maakte de mediatieacte van 19 Februari 1803 dit onrecht weer goed en stichtte den bondsstaat. Het gehjke recht der kathoheke en hervormde belijdenis ontving door de bondsacte van 1815 eenige J) L'épiscopat fransais depuis le eoncordat jusqu'a la séparation (1802—1905). Ouvrage publié sous la direction de la société bibliographique, avec le concours de 90 collaborateurs. Préface de Mgr. Baunard, Paris 1907. Arohiv für Kirchenrecht, 1906, S. 195—252. Hist. Pol. Blatter, Jaargangen 1900—1906. Bevue des deux Mondes,

Années 1900—1906. Vooral Etudes religieuses, Années 1900 1906,

waar men niet alleen een kroniek der gansche vervolging, maar ook passim zeer goede artikelen vindt.

Sluiten