Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554

§ 170. De Kerk in Duitschland.

zulke geweldenarij in een Allocutie1), die aan alle regeeringen, ook aan de Pruisische, werd toegezonden. Deze kwam daardoor in verlegenheid en trachtte zich bij de hoven te verdedigen 2), waarop de H. Stoel alle stukken openbaar maakte en de kathoheke hoven van zijn recht overtuigde 3). Veel werd er vóór en tegen geschreven. Den diepsten indruk maakte de Athanasius 4) van Joseph von Görres, die met een ongeëvenaard talent de onschuld van Clemens August bewees. Nu sloten ook de bisschoppen van Munster en Paderborn zich bij hun aartsbisschop aan, terwijl het laffe kapittel van Keulen bleef aan de zijde der regeering, die echter een beslissende nederlaag leed.

Door de breve van Gregorius XVI en den Keulschen strijd waren ook de oostelijke provinciën 6) wakker geschud en verheten de door de regeering in 1803 gevorderde practijk, omdat ze hun nu ongeoorloofd bleek. Niet alleen Martinus von Dunin, aartsbisschop van Posen-Gnesen, maar ook de bisschoppen van Kuhn en Ermeland weigerden aan de regeering te gehoorzamen. AUe drie schreven een zendbrief aan de geestehjkheid en verboden op straf van den ban, eenig gemengd huwehjk toe te laten zonder voorafgaande belofte omtrent de kathoheke opvoeding der kinderen. Aartsbisschop vón Dunin werd afgezet en zes maanden in een vesting opgesloten. Ook nu werd door Rome een protest en een verdediging uitgevaardigd *). De koning erkende allengs, een fout te hebben begaan. Zijn zoon Frederik Wilhelm IV gaf aan von Dunin de vrijheid en aan Clemens August een coadjutor met recht van opvolging in Joannes von Geiss e 1 7), die met een herderlijk schrijven van Clemens August werd ingeleid. Deze ondernam een reis naar Rome, waar hij met de

») Zie Tüb. Quartalschr. Jahrg. XIX, S. 195 ff.

a) Darlegung des Verfahrens der preussischen Regierung gegen den Erzb. von Köln, Berlin 1837.

3) Esposizione dei fatti documentata su quanto ha preceduto e seguito la deportazione di monsignor Droste, Arcivescovo di Colonia. In het Duitsch : Denkschrift des H. Stuhles etc, Augsburg 1838.

4) Begensburg 1838. Verscheen binnen een jaar viermaal. 6) Franz, Die gemischten Ehen in Schlesien, Breslau 1878. •) Tüb. Quartalschrift, Band 20, S. 720 ff.

') Pfülf S. J., Cardinal von Geissel. Aus seinem handschriftlichen Nachlass geschildert, Freiburg i. Br. 1895—1896, 2 Bde.

Sluiten