Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 174. De Kerk in Amerika.

569

waarop weldra een hernieuwde bekeering tot de Roomsen-katholieke Kérk volgde 1). Rusland heeft thans de metropole Mohilew met 12 bisdommen en omstreeks 5.000.000 kathoheken, die door de repubhek van 1917 wel meer vrijheid zullen erlangen.

2°. Denemarken hief de vervolgingswetten in 1847 op en gaf in 1849 aan de kathoheken vrijheid van godsdienst en ge ijkstelling in alles. Aan Zweden en Noorwegen bracht eerst het jaar 1873 vrijheid van godsdienst. In heel Scandinavië is het aantal kathoheken echter nog uiterst gering.

§ 174.

De Kerk in Amerika.

O'Gorman, A history of the Roman Catholic Church in the United States, New-York 1895 (IX deel der American church hirtory series, 12 vols). Vicomte de Meaux, L'église catholique et la liberté aux Etats-Unis, Paris 1893. Zimmermann, Die Universitaten in den Vereinigten Staaten. Ein Breitag zur Culturgeschichte, Freiburg 1896. Markham, History of Peru, Chicago, 1892. Klein. 1'Amérique de demain, Paris 1910.

1°. De vrijheidsoorlogen en de onafhankehjkheidsverklaring (1776—1783) brachten aan Noord-Amerika vrijheid van godsdienst. De grondwet der Vereenigde Staten zegt : „Het congres mag geen wet uitvaardigen, die een religie tot staatsgodsdienst verheft of haar vrije uitoefening verbiedt". De Unie gaf aan de geestehjken van alle belijdenissen vrijheid van den krijgsdienst en vrijheid van belasting aan de kerkehjke bezittingen. Daarentegen moest elke belijdenis haar eeredienst zelve bekostigen. Aan deze vrijheid had de kathoheke Kerk genoeg, om weldra tot bloei en uitbrei(ling te komen. Het eerste bisdom werd opgericht in 1789 te Baltimore, de eerste bisschop was John Carroll, vroeger hd der toen opgeheven Sociëteit van Jezus. Zeer sterk ging het aantal kathoheken vooruit, deels door de bekeering van protestanten en negers, deels en vooral door immigratie. Ook de arbeiders in dien wijngaard kwamen aanvankehjk voor het grootste gedeelte uit Europa. AUe orden en congregaties hebben er ijverig gewerkt. In 1829 had Amerika reeds 8 bisschoppen, die in dat jaar in een provinciale synode vergaderden. De synoden organiseerden de altijd aangroeiende Amerikaansche Kerk. Dr 1869 vergaderde te Baltimore het tiende provinciaal concilie. Ook hield men nationale

1) A. Palmieri, La Chiesa russa, le sue odierne condizioni e il suo riformismo dottrinale, Firenze 1908. 67. Prezzolini, II cattolicismo russo, Napoli 1908.

Sluiten