Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 175. Theologische dwalingen.

577

«urar ae eerste beginselen (les idéés mères) uit de H Sclirift omdat de eerste revelatie, aan het menschdom gedaan, bedorven was. Hij onderwierp zich evenwel in 1840 x). Pater Joachim Ventura (f 1861), eerst vriend van Pius IX, dan om zijn revolutionnaire neigingen uit Rome verdreven, leerde een gematigd traditionalisme; eveneens Louis Bonnetty (f 1879), die de Annales de philosophie chrétienne uitgaf 2)

nX' Iï*d?far.dl,n ^ Wn8emelden gedroegen zich de Duitseh-kathohekena). De openbare vereering van den H Rok te Trier m 1844 bracht het protestantsche en ongeloovige Duitschland in rep en roer. Bijzonder veel opgang maakte een open brief vanJohannes R o n g e aan bisschop A r n o 1 d i van Trier De afvallige priester belasterde den bisschop en deed een oproeping aan zijn Duitsche medeburgers, om een einde te maken aan de Romeinsche tirannie. Slecht befaamde priesters, Czerskv en Ker bier voegden zich bij Rong e, die altijd meer aanhang vond en Dmtsch-kathobeke gemeenten stichtte te Berlijn Breslau Leipzig, Hildesheim, Kreuznach, enz. In 1845 hield men'reeds dé eerste synode, die de biecht, het caebbaat, de vereering der Heihgen, enz verwierp en van de sacramenten alleen het doopsel en het avondmaal behield. Als een heibge werd Ronge op znn reis door Duitschland ontvangen. Terwijl de kroonprinsT hem ontving m zijn paleis, de protestantsche geleerden hem huldigden ging het Duitsch-kathobcisme aanvankehjk sterk vooruit, zoodat er weldra omstreeks 200 gemeenten bestonden met 70 000 leden Lang duurde die bloei niet. Toen zij zich in 1848 bij de revolutie aanstoten werden de bijeenkomsten spoedig verboden. De onverschilligheid en het ongeloof, dat door de synoden (1847 en 1850) werd begunstigd, deden het overige. Weinig of niets is heden van het Duitsch-kathobcisme meer over.

70. In 1870 ontstond naar aanleiding van het Vaticaansch concilie een dergehjke beweging, die den naam van oud-kathohcisme*) aannam. Het voorstel van Hohenlohe, nunister-

*) Denzinger, ed. IX, p. 352 s. Ed. X, No 1622 ss a) Denzinger, ed. IX, p. 360. Ed. X, No. 1649 ss

3) Brück, Geschichte der kath. Kirche in Deutschland, II, 512 ff

tZZn62^cer BeW6^ der — 3 Bde!

berg 1845 ' ^ ^utsch-Katholiken, Heidel-

4) J. F Schutte, Der Altkathoücismus. Geschichte seiner Entwicklung mneren Gestaltung und rechtlichen Stellung in Dent-ehlJTffiS

P. Albers, S. J. Kerkgesch. II.

Sluiten