Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

578

§ 175. Theologische dwalingen.

president van Beieren, aan de regeeringen, om zich gezamenlijk tegen de onfeübaarheid te verzetten, had geen gevolg. Toch was het aantal vijanden van het concilie zeer groot. In Duitschland plaatste zich D ö 11 i n g e r aan het hoofd der professoren van München en weigerde onderwerping (1870). Bij dezen sloten zich eenige professoren aan van Freiburg, Breslau, Praag en Munster. Aan de spits der gansche beweging stonden weldra de professoren van Bonn. Den 27sten Augustus 1870 had er een protestvergadering te Neurenberg plaats. De bisschoppen sloten zich vast aaneen te Fulda (1870) en waarschuwden de Duitsche kathoheken. Van de professoren werd onderwerping geëischt. Döllinger en Friedrich weigerden en werden geëxcommuniceerd. Te Bonn onderwierp zich D i e r i n g e r, terwijl Hilgers, Beusch, Langen en Knoodt gehoorzaamheid weigerden en daarom eerst werden gesuspendeerd en later geëxcommuniceerd (1871). Te Breslau bleven de professoren R e i n k e n s, Baltzer, Weberen von S c h u 11 e zich verzetten. Tijdens den Kulturkampf stonden natuurhjk de oud-katholieken aan de zijde der regeering en ontvingen zelfs van Bismarck de kerken der kathoheken. In Beieren riepen ze den Jansenistischen bisschop Loos van Utrecht ter hulp om het vormsel toe te dienen (1872). Reeds het eerste oudkatholiek congres van 22—24 Sept. 1871 te München verklaarde de Jansenisten rechtgeloovig en stelde de vereeiuging vast met de Russische en de oostersche kerk. Döllinger, die geen altaar tegen altaar wilde stellen, protesteerde en trok zich terug. Het tweede congres in September 1872 te Keulen regelde de zielzorg en de bisschopskeuze. Nu werd 4 Juni 1873 Joseph Hubertus Reinkenstot bisschop gekozen en den llden Augustus te Rotterdam door den Jansenistischen bisschop H e y k a m p van Deventer gewijd. Door de regeeringen van Pruisen, Baden en Hessen werd de nieuwe bisschop erkend en ontving van de twee eerstgenoemde landen een dotatie van 18.000 thaler. Te Constanz bevestigde men 12—14 Sept. de nieuwe hiërarchie. De eerste synode van Bonn, in Mei 1874, hief den biechtdwang en de vastenwet op. De tweede in Maart 1875 verminderde de feestdagen en de huwehjks1887. E. Michael, Ignaz von Döllinger. Ein Characterbild, Innsbruck 1892, II Aufl. Hist. Pol. Blatter : Schweizer Briefe in B. 71—78, 86, S. 419. Dr. H. Brück, Geschichte der kathol. Kirche in Deutschland, IV B. Mainz 1901. Friedrich, Ignaz v. Döllinger, 3 Bde, München 1899— 1901. Kannegieter, Les origines du vieux-catholicisme et les universités allemandes, Paris 1901.

Sluiten