Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

580

§ 176. Ontwikkeling der kerkelijke leer.

§ 176.

Ontworteling der kerkelijke leer.

Perrone S. J., De immaculato B. M. V. conoeptu, an dogmatico decreto definiri possit, Bomae 1853. Passaglia, De immacvdato B. M. V. Conceptu, Bomae 1854. Tosi, Vorlesungen über den Syllabus, Wien 1865. Die Encyclica P. j Pius' IX vom 8 Dec. 1864, Freib. 1866 ff. 2 Bde. Oranderath S. J., Geschichte des Vatikanischen Konzils, herausgegeben von Konrad Kirch S. J., Freiburg 1903—1906, 3 i Bde. Fransche Vert. Bruxelles 1908 ss. La Civilta Cattolica, | 3 Aug. 1907 : II recente decreto della S. Inquisizione contro i nuovi errori. Etudes religieuses 5 Aoüt 1907 : Décret de j sainte Inquisition du 4 Juillet 1907. Acta Pii PP. X moder-1 nismi errores reprobantis collecta et disposita cum licentia Ordinarii, Oeniponte 1907.

1». Een der beroemdste en voor de harten der geloovigen aangenaamste gebeurtenissen tijdens de regeering van Pius IX s was zonder twijfel de dogmatische definitie der Onbevlekte Ont-ji vangenis der aUerheihgste Maagd en Moeder Gods Maria. Tal j van bisschoppen, vooral Fransche en Amerikaansche richtten] sinds lang een vurig verzoek aan den H. Stoel om de definitie van dit leerstuk, dat in de laatste 400 jaren, sedert Sixtus 1T (+ 1484), bijzonder door de Pausen was gekoesterd en bevorderd.: Nu richtte Pius IX, de groote vereerder van Maria, den 2 Febru-j ari 1849, een schrijven aan de bisschoppen der wereld, waarin hij! een antwoord vroeg over de vereering der geloovigen en het gevoelen der bisschoppen zelf aangaande de Onbevlekte Ontvangenis. Behoudens enkele uitzonderingen waren aUen het eens en vroegen met aandrang, dat de Paus met de definitie van M a r i a 's wonderbaar voorrecht niet te lang zou wachten. Den 1 Aug. 1854 verzocht Pius IX de gebeden der gansche wereld voor zoo gewichtige! daad en riep voor den 8 December 1854 de bisschoppen naar Rome. Oniringd door 200 bisschoppen en kardinalen sprak Pius 1X1 „ter eere der aUerheihgste Drievuldigheid, tot sieraad en eere der H. Maagd en Moeder Gods, tot verheffing van het kathoheke geloot! en tot vermeerdering der christehjke religie", de plechtige definit* der Onbevlekte Ontvangenis uit: „Doctrinam, quae tenet, beatissirnam Virginem Mariam in primo instanti suae Conceptionis fuiséA singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Christi Jesu, Salvatoris humani generis, ab omni originalis culpae^

Sluiten