Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

602

§ 180. Kerkelijke kunst.

die zich weer bij de oude klassieken aansloot, weinig deed aan kerkehjke kunst en een diepe godsdienstige overtuiging miste. Hetzelfde kan van Dannecker (f 1841) te Stuttgart worden gezegd. Beiden worden overtroffen door den Deen Bertel Thorwaldsen (f 1844), die tot de Grieken terugging en voor rebgieuze onderwerpen dikwijls wat koud bleef. Dj. München werkte zeer goedL. v. Schwannthaler (f 1848); te Siena Giovanni Dupré (f 1882); Wilhelm Achtermann (f 1884) van Munster te Rome, die zeer veel innigheid en gevoel toonde (Piëta, Afneming van het Kruis te Munster, altaar te Praag). De Fransche beeldhouwers huldigden te zeer het reahsme en voelden zich op kerkehjk terrein minder tehuis. Bij ons hebben Royer en Bart van Hoven een goeden naam verworven.

3°. Een zeer hoogen bloei heeft de kerkehjke schilderkunst bereikt, vooral in Oostenrijk en Duitschland. De herleving ging uit van Frederik Overbeck (f 1869) en zijn vriendenkring te Rome. Overbeck was in zijn talrijke rebgieuze schilderijen aantrekkelijk eh zacht (de Zegepraal der rebgie in de kunst, Hemelvaart van Maria). P. von Cornebus (f 1867) schiep krachtige en diepzinnige werken (Laatste oordeel). Zeer dichterlijk en gevoelvol waa Joseph von Führich (f 1876). Door het coloriet muntte Eduard von Steinle (f 1886) boven allen uit, Julius Schnorr von Carolsfeld (f 1872) door krachtige en geestrijke teekening (Bijbel).

Willem Schadow (f 1862) stichtte de school van Düsseldorf L). Haar voornaamste meesters waren Ernst Deger (| 1885), Ittenbach (f 1879), Andreas Muller (f 1890), Karei MüIIer (t 1893), die samen de beroemde fresken schilderden in de Apolbnaris-kerk bij Remagen.

De school van München2) stichtte de reeds genoemde meester P. v. c o r n e 1 i u s. Zijn beste volgelingen waren Hendrik Hess (f 1863), Schraudolph (f 1879), schilder der fresken in den dom van Spiers, de reeds gemelde protestant Carolsfeld en L.-Seitz. Te Frankfort en Mainz werkte zeer goed de bekeerde Jood Philips Veit (f 1877). Dj Zwitserland is P. van Deschwand e n de vertegenwoordiger der kerkehjke schüderkunst. Dj Frank-

J) Over deze school zie F. Kaufmann, Andreas Müller, Frankfurt 1895. Finke, Karl Müller, Köln 1896.

2) Muller-Singer, Allgemeines Künstler-lexicon, 3 Aufl. Frankfurt 1894.

Sluiten