Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

616

§ 183. Schismatieke kerken van het oosten.

de Groote de H. Synode op, die uit geestehjken en leeken samengesteld practisch de gansche Russische kerk bestuurt, maar in alles de toestemming van den czaar aller Russen behoeft. Rijk is de Russische kerk aan sekten. De grootste ontstond in de XVTI eeuw, toen de patriarch Nikon de kerkehjke boeken verbeterde en daarin weerstand vond bij een groot gedeelte des volks. Zóó hoog hep de twist, dat zeer velen zich afscheidden van de staatskerk. Ze worden heden op 13 inilhoen geschat en noemen zich oud-geloovigen (Staroversen), terwijl zij door de Russische kerk afvalligen (Baskolnieken) worden geheeten. Naast de velschillende andere fanatieke sekten ontmoet men er niet weinige, die door aanraking met de protestanten zijn ontstaan »). Bloei is er in de Russische kerk niet te ontwaren. Over het algemeen bezitten de popen een geringe ontwikkehng. Alles staat onder den druk der regeering. De metropoliet heeft geen hoogere jurisdictie dan de bisschop. Om m het klooster te treden, behoeft men het verlof der regeering, die de kloosters onderhoudt en uit de monniken de bisschoppen kiest. De oorlog heeft veel gewijzigd, dat nog niet tot rust is gekomen.

2°. De Serviërs 2) gingen in 1200 tot het schisma over en onttrokken zich reeds in de XIV eeuw aan de jurisdictie van Constantinopel, die echter in 1765 door den sultan hersteld werd. Eerst in 1830 ontvingen zij een eigen metropohet te Belgrado. Het oude schismatieke patriarchaat van Ocrida werd in 1767 door den sultan opgeheven en Bulgarije3) onder Grieksche bisschoppen gebracht. Om echter de vereeniging der Bulgaren met Rome te voorkomen, ontvingen zij het recht zelf een exarch tè kiezen, die zich patriarch der Bulgaarsch-orthodoxe kerk noemt. Rumenië in 1859 uit Moldavië en Walachije ontstaan en later tot koninkrijk verheven verklaarde zich in 1865 onafhankelijk van den patriarch van Stamboel. Het wordt thans door twee schismatieke metropolieten met zes suffraganen bestuurd. Griekenland4) verkreeg politieke onafhankelijkheid in 1830 onder koning Otto uit het Beiersche huis. Deze zette nu ook in 1833 de kerkehjke onafhankelijkheid door, onttrok Griekenland aan den patriarch van Stamboelen richtte, naar het voorbeeld van Rusland, een H. Synode

l) Zeitschr. f. kath. Theologie, 1890, S. 416 ff.; 1894, S. 417 ff. Qehring, Die Secten der russischen Kirche 1003—1897, Leipzig 1898.

») Kalley, Geschichte der Serben. Aus dem Ung. von Schwicker, Pest 1877.

3) Jirecek, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876.

4) Koonviovog, ij èMtArjola èv "JEUaöi, 1897.

Sluiten