Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 183. Schismatieke kerken van het oosten.

617

op, waaraan ook de metropoliet met zijn 10 aartsbisschoppen en 13 bisschoppen moeten gehoorzamen. De bisschop van Montenegro is min of meer van de Russische kerk afhankelijk.

3°. La het Turksche rijk gaan de schismatieke christenen altijd achteruit1). Vooral sedert den val van Constantinopel (1453) vielen velen af tot den Islam, hetgeen natuurlijk door den sultan niet alleen gaarne werd gezien, maar ook ten sterkste werd bevorderd. Om de unie der schismatieken met Rome te verhinderen, zette men altijd fanatiek anti-pauselijk gezinde patriarchen op den zetel van Stamboel. In de XIX eeuw ontving de christenen aUengs wat meer vrijheid, bijzonder toen Oostenrijk en Frankrijk het protectoraat op zich namen en Rusland, dat het protectoraat over de schismatieken verlangde, in den Krimoorlog was verslagen (1854—1856). Nu kwam de gehjkstelling der christenen met de Mohammedanen, waarop in Syrië de geweldenarijen der Drusen volgden en T.00 christehjke dorpen werden verwoest 2). AUe schismatieke patriarchen resideeren te Stamboel, ook de Armeensche. Feitelijk echter hebben die van Alexandrië, Jeruzalem en Antiochië zeer weinig gezag. De patriarch van Stamboel is de bestuurder van aUe schismatieken; hij zelf een werktuig in de hand van den sultan. Bij aUe hoogere geestehjken is simonie en verdrukking des volks aan de orde van den dag 3).

Aldus is niet aUeen het verval en de voortdurende splitsing der protestantsche kerken, maar ook de treurig kwijnende staat der schismatieke een schitterend bewijs, dat „het werk van menschen zal vergaan" 4) en dat de ware, onvergankehjke Kerk is bij hem, tot wien de Heer zeide : „Gij zijt P e t r u s en op deze steenrots zal Ik mijne Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen" 3).

*) Bresnitz v. Sydacoff, Die Christenverfolgungen in der Turkei unter dem Sultan Abdul Hamid, 2 Aufl. Leipzig 1857.

2) P. de la Oorce, Histoire du second empire, Tom. I—II, Paris 1903.

3) Dr. Van Veen, Eene eeuw van worsteling, Groningen 1904.

4) Handelingen der Apostelen, V, 38. *) Matth. XVI, 18.

Sluiten