Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chronologische tafels.

623

1130. Scheuring van Anacletus.

1139. X Algemeene kerkvergadering, II Lateranen. 1142. Abaelardus f. 1144. Val van Edessa. 1147. Tweede kruistocht.

Bernardus te Spiers. 1160—1151. Decretumv&n Gr atianus. 1152—1190. Frederik Barbarossa.

1153. Bernardus f.

1154. Arnold van Breseia f.

1156. Orde der Karmelieten.

1159. Katharen in Engeland.

1162. Thomas Becket, aartsbisschop van Canterbury.

1164. Petrus Lombardus f. Bijeenkomst van Clarendon. 1170. Thomas Becket t1173. Richard van St. Victor j.

1176. Slag bij Legnano.

1177. Pierre ? de Vaux

(Waldo, Waldus). 1179. XI Algemeene kerkvergadering, III van Lateranen. 1182. Franciscus van Assisië geboren. 1187. Saladin verovert Jeruzalem.

1189. Derde kruistocht.

1190. Frederik Barbarossa

t- Hospitaal van O. L. Vrouw der Duitschers in Jeruzalem. 1198—1216. Innocentius HL

1198. Orde der Trinitariërs.

Dertiende eeuw.

1201. Innocentius Hl trekt partij voor Otto IV.

1273-

1202. Vierde kruistocht. Alanus ab Insulis f.

1204. Latijnsche keizerrijk te Constantinopel.

1208. Orde der Franciscanen.

1209. Kruistocht tegen de

Albigenzen. 1212. Clarissen.

1215. XII Algemeene kerkvergadering, IV van Lateranen. Frederik II.

1216. Orde der Dominicanen. 1221. Dorninicus f.

1226. Franciscus f.

1227. Thomas van Aquine

geboren.

1228. Vijfde kruistocht. 1231. Elisabeth van Thürin-

gen f. Antonius van Padua |.

1234. De Stedingers.

1238. De Karmelieten in het westen.

1245. Xin Algemeene kerkvergadering, I van Lyon. Alexander van Hales j\

1248. Zesde kruistocht. Bouw

van den dom van Keulen begonnen.

1249. Damiate veroverd.

1250. Frederik II f. 1256. Augustyner-Eremieten.

1260. Flagellanten.

1261. Einde van het La-

tijnsch keizerrijk te Constantinopel.

1264. H. Sacramentsdag.

1268. CWadijn %

1270. Zevende kruistocht.

De H. Lodewijk f. -1291. Rudolf van Habsburg.

1274. XIV Algemeene kerkvergadering, II van

Sluiten