Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

648

Inhoud.

licisme. 3. Middel- en Zuid-Amerika : Mejico : vervolgingswetten van Juarez, scheiding van Kerk en staat; Brazihë : ongeloovige regeering, anti-kerkelijke grondwet; de republieken van Zuid-Amerika: Chili, Ecuador, Venezuela, Nieuw-Granada.

TWEEDE HOOFDSTUK.

THEOLOGISCHE DWALINGEN, ONTWIKKELING DEK KERKELIJKE LEER.

§ 175. Theologische dwalingen 573

1. Onverschilligheid en ongeloof in het begin der XIX eeuw : ontwikkeling van verschillende dwalingen. 2. Hermesianisme. 3. Afdwaling van Günther. 4. Ontologisme. 5. Traditionalisme. 6. Duitseh-katholieken. 7. Oud-katholicisme.

§ 176. Ontwikkehng der kerkelijke leer , 580

1. Plechtige definitie der Onbevlekte Ontvangenis. 2. Syllabus. 3. Vaticaansch concilie. 4. Moderne dwalingen: het decreet Lamentabili; de encycliek Pascendi dominici gregis mandatum.

DERDE HOOFDSTUK.

RELIGIEUZE ORDEN EN CONGREGATIES. BDTTENLANDSCHE MISSIËN.

177. Religieuze orden en congregaties 587

1. De religieuze roepingen en stichtingen in de negentiende eeuw. 2. Benedictijner orde; Cisterciënzers: Trappisten; Kartuizers ; Praemonstratenzers ; Augustijner-Eremieten; Karmelieten; Franciscanen : Observanten ; Capucijnen; Conventueelen; Clarissen, de derde orde ; Predikheeren; Sociëteit van Jezus. 3. Nieuwe mannelijke stichtingen der XIX eeuw: Congregatie van Picpus, Oblaten der Onbevlekte Ontvangenis, Maristen, Assumptionisten, Mill-Hill, Steyl, Salesianen. Congregaties van leekebroeders: Broeders van het christelijk onderwijs, Maria-broeders, Schoolbroeders van den H. Aloysius, Fraters van O. L. V. van Barmhartigheid, Broeders der Onbevlekte Ontvangenis. Vrouwelijke stichtingen der XIX eeuw: Dames du sacré Coeur, Joseph-zusters, Zusters van den goeden Herder, Petites soeurs des pauvres, Grauwe zusters der H. Elisabeth,

Sluiten