Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

voorschriften omtrent verzekeringen van kleine bedragen (in eens betaalbare som van ten hoogste ƒ300.— of periodiek betaalbare som van ten hoogste ƒ 106.— in het jaar). De inrichting der in te vullen staten kan dan van eenvoudiger aard zijn. De onderneming kan volstaan met uiterlijk om de 5 jaren aan het Bureau, ten genoege van de Commissie, in te zenden alle gegevens voor de waardeering der loopende verzekeringen (zij behoeft deze dus zelve niet te waardeeren). Het Bureau geeft aan deze ondernemingen, desverlangd, kosteloos advies omtrent de behoorlijke inrichting van het bedrijf en de te volgen wijze van werken, tenzij de Commissie van oordeel is, dat het inwinnen van adviezen bij anderen uit een geldelijk oogpunt geen bezwaar kan opleveren. De bepalingen omtrent verzekeringen van kleine bedragen gelden ook voor onderlinge vereenigingen van personen, die hetzelfde beroep of bedrijf of een aanverwant uitoefenen, en voor werklieden- of vakverenigingen, die een fonds tot uitkeering bij overlijden beheeren, waarin uitsluitend leden en hunne famlieleden kunnen deelnemen, indien die vereenigingen niet meer dan 300 leden tellen, ook als die vereenigingen zich niet beperken tot verzekeringen van kleine bedragen.

Wat buitenlandsche ondernemingen betreft, deze moeten hier'te lande een vertegenwoordiger hebben en behooren de reserve hier te lande te beleggen in onroerende goederen hier te lande, in hypotheken op die goederen of in effecten, welke bij de Nederlandsche Bank in open bewaargeving moeten berusten. Deze waarden zijn bij voorrang verbonden voor de nakoming van de hier te lande loopende verplichtingen. Als door de onderneming aan de voornoemde voorschriften niet wordt voldaan, verzoekt de Commissie aan de rechtbank, dat aan de onderneming het recht worde ontnomen, haar bedrijf in Nederland voort te zetten. Een vereffening als voor binnenlandsche ondernemingen kan dus voor buitenlandsche niet worden voorgeschreven. Na de toewijzing van het voormelde verzoek, mogen nieuwe verzekeringen door de onderneming hier te lande niet meer worden gesloten. Komt na die toewijzing de vertegenwoordiger te ontbreken, dan benoemt de rechtbank op verzoek der Commissie een beheerder.

Een kapitaalseisch kent het ontwerp slechts in dien zin, dat op een van de grootboeken moet worden ingeschreven een bedrag van minstens ƒ 50.000.—, welk kapitaal bij voorrang verbonden is voor de verplichtingen, uit verzekeringen voortvloeiende (voor ondernemingen met verzekeringen van kleinere bedragen is dit kapitaal gesteld op ƒ 5000.— of, indien het bedrijf is beperkt tot een enkele plaats of gemeente, op nihil).

Het bedrijf mag voorts worden uitgeoefend door naaml. vennootschappen, coöperatieve vereenigingen, onderlinge maatschappijen en door vereenigingen van vóór of na 1855. Combinatie van het bedrijf met andere bedrijven dan die welke bestaan in het, tegen

Sluiten