Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

binnen bepaalden tijd wijzigen in naaml. vennootschappen, onderlinge's moeten zich op bepaalde punten reorganiseeren. Indien daaraan niet wordt voldaan, staat de onderneming van rechtswege onder voogdij en de bestuurders zijn dan van rechtswege aansprakelijk voor hetgeen aan de bezittingen der onderneming mocht ontbreken.

Vóór den aanvang van het bedrijf dienen de ondernemingen verschillende gegevens in, o.a. tarieven en voorwaarden. Staten zullen worden vastgesteld bij alg. maatr. v. bestuur. Reserveberekening dient minstens éénmaal in de 5 jaar te geschieden- Het jaarverslag moet ter beschikking worden gesteld van verzekerden en aandeelhouders. Er bestaat een verzekeringsfonds tot dekking van de premie-reserve, waarop de verzekerden een voorrecht hebben. Opgericht wordt eene Verzekeringskamer, bestaande uit minstens 3 leden, waaraan toegevoegd wordt een secretaris. De V. K. kan een onderzoek instellen ten kantore der onderneming; ook kan zij inlichtingen vragen aan de onderneming, welke, indien zij tegen het geven hiervan bezwaar heeft, recht van beroep heeft op een Raad van beroep, waarvan de samenstelling nader bij de wet zal worden geregeld. De V. K. kan niets publiceeren omtrent ondernemingen, maar wel een advies, dat niet gepubliceerd mag worden, geven aan eene onderneming, die aan zulk een advies evenwel niet gebonden is. De V. K. en hare ambtenaren hebben toegang tot de kantoren der ondernemingen.

Onder voogdij-stelling van een onderneming kan plaats hebben door den Raad van beroep op verzoek van het bestuur eener onderneming, van een of meer aandeelhouders of van de Verzekeringskamer, als er ernstig gevaar is, dat de onderneming niet aan hare verplichtingen zal kunnen blijven voldoen. De Verzekeringskamer benoemt na de onder voogdij-stelling bewindvoerders, welke hunne taak verrichten onder toezicht van de Verzekeringskamer. De onder voogdij-stelling heeft ten gevolge opschorting van betaling. Faillissement kan daarna niet meer worden uitgesproken. De Verzekeringskamer kan de verplichtingen uit verzekeringen verminderen, tegen welke vermindering beroep kan worden ingesteld bij den Raad van beroep; ook kan zij het geheele bedrijf of groepen verzekeringen overdragen aan andere ondernemingen of aan een nieuw op -te richten onderlinge maatschappij, waarvan de verzekerden leden worden. Als bij de overdracht niet de volle verplichtingen kunnen worden overgedragen, wordt het ontbrekende dadelijk opvorderbaar en is de bewindvoerder bevoegd om, als het overige vermogen der onderneming daartoe niet reikt, het faillissement der onderneming aan te vragen. Bij faillissement van eene onderneming, die het levensverzekeringbedrijf uitoefent, wordt de onderneming als het ware gesplitst; voor het levensverzekeringbedrijf daarvan wordt een bewindvoerder benoemd, voor het overige be-

Sluiten