Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

eischers zal kunnen bevredigen, maar juist, dat redelijkerwijze te voorzien is, dat de maatschappij in de toekomst niet aan al hare verplichtingen zal kunnen voldoen, en dat de plaats van de bewindvoerders bij de gewone surséance wordt ingenomen, volgens de Noodwet van 1921 door een te benoemen rechter-commissaris, bijgestaan door eene commissie van bijstand, volgens de wet op het lev.verz.bedrijf door de Verzekeringskamer. Een kenmerkend verschil met de gewone surséance van betaling is voorts, dat op voordracht van de Verzekeringskamer de met de maatschappij gesloten overeenkomsten door den rechter kunnen worden gewijzigd, al of niet met gelijktijdige overdracht van die overeenkomsten aan eene andere maatschappij (art. 61).

Ook buitenlandsche wetgevingen kennen dergelijke wijzigingen van met levensverzekeringmaatschappijen gesloten contracten. Zoo bepaalt de Engelsche AssuranceCompanies Act 1909 (Sect. 15), dat „winding up" (liquidatie) van de maatschappij door den rechter kan worden bevolen op verzoek van 10 of meer polishouders met een verzekerd kapitaal van niet minder dan 10.000 pond, welk verzoek alleen kan worden gedaan na verlof van de Court, die het slechts zal verleenen na vaststellen van een „prima facie case" door de Court en nadat zekerheid is gesteld voor de kosten voor een door de Court te bepalen bedrag. Bij „winding up" door of onder toezicht van de Court, of bij vrijwillige liquidatie zal de waarde van de polis bepaald worden volgens de 6de Schedule (lijfrenten met gebruikmaking van de sterftetafel en rentevoet, door de maatschappij gebruikt bij het sluiten daarvan, en, indien die sterftetafel en rentevoet niet meer is vast te stellen of de Court niet goedvindt die te gebruiken, met gebruikmaking van de sterftetafel en rentevoet, die de Court zal vaststellen; andere verzekeringen met gebruikmaking van de sterftetafels en rentevoet, die de Court in verband met het door de maatschappij te loopen risico zal vaststellen en onder aftrek van de in de toekomst te betalen premiën van een bedrag voor „office expenses and other charges") (Sect. 17). Verder kan de Court ingeval een verzekeringsmaatschappij „has been proved to „be unable to pay its debts, if it thinks fit, reduce the amount of „the contracts of the company upon such terms and subject to „such conditions as the Court thinks just in place of making a „winding-up order".

De Duitsche wet op het levensverzekeringbedrijf van 1901 heeft de volgende bepaling (§ 69):

„Ergibt sich bei der Prüfung der Geschaftsführung und der Ver„mogenslage eines Unternehmens, dass dieses zur Erfüllung seiner „Verpflichtungen für die Dauer nicht mehr imstande ist, die Ver„meidung des Konkurses aber im Interesse der Versicherten geboten „erscheint, so kann die Aufsichtsbehörde die zu diesem Zwecke „erforderlichen Anordnungen treffen so wie auch die Vertreter

Sluiten