Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

bepaalt de Bondsraad, dat de maatschappij geliquideerd moet worden. Blijkt daarbij, dat de vorderingen niet meer gedekt zijn, dan moet het bestuur het faillissement der maatschappij aanvragen. De ten behoeve van de Zwitsersche verzekerden en tot zekerheid van de nakoming der verplichtingen tegenover den Bond en de kantons bij den Bondsraad gedeponeerde cautie wordt dan in de eerste plaats voor die verzekerden en tot nakoming van die verplichtingen aangewend. De Bondsraad kan bevelen, dat de cautie afgezonderd wordt van den overigen boedel en gebruikt wordt hetzij om de Zwitsersche verzekerden met hunne rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan eene andere maatschappij, hetzij om die verzekeringen van Bondswege te liquideeren. In dat geval deelen die verzekerden niet meer in den overigens faillieten boedel en kan de Bondsraad voor den duur van hoogstens 3 jaren den afkoop en de beleeningen van polissen uitsluiten. Als dit geval zich niet voordoet, zijn de Zwitsersche verzekerden, voorzoover zij niet door de cautie gedekt zijn, op de overige activa bevoorrecht. Eenzelfde voorrecht bestaat voor de vorderingen uit verzekeringen, die niet in Zwitserland nagekomen behoeven te worden, voorzoover voor haar niet in het buitenland zekerheid gesteld is. Voor buitenlandsche maatschappijen bestaat de volgende regeling. Bij gevaar voor de belangen der verzekerden, verzoekt de Bondsraad de maatschappij binnen bepaalden tijd maatregelen tot „Sanierung" te nemen. Indien aan dit verzoek niet voldaan wordt, kan de Bondsraad dadelijk voor den tijd van hoogstens 3 jaren den afkoop en de beleening van polissen uitsluiten. Verder kan hij 2 wegen inslaan. Öf hij gebruikt de cautie om de Zwitsersche verzekerden met hunne rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan eene andere maatschappij over te dragen of om die verzekeringen van Bondswege te liquideeren. Of hij draagt aan het Konkursamt op de cautie volgens de bepalingen van de bondswet „über Schuldbetreibung und Konkurs zu verwerten". Als schuldeischers kunnen dan slechts opkomen de Zwitsersche verzekerden en de Bond en de kantons ter zake van publiekrechtelijke vorderingen.

Ten aanzien van de verzekerden bij Duitsche maatschappijen, wier in Zwitserland gedeponeerde cautiën niet voldoende waren om de verzekeringen te dekken, is bij de wet van 8 April 1924 en bij eene overeenkomst, gesloten tusschen den Bondsraad en 9 Zwitsersche maatschappijen en van kracht geworden op 9 Juli 1924, eene afzonderlijke regeling gemaakt. De verzekeringen worden overgedragen aan de 9 Zwitsersche maatschappijen, terwijl zoowel de Zwitsersche Bond als de 9 maatschappijen bijdragen leveren tot gedeeltelijke vergoeding van de door de verzekerden geleden verliezen.

Ook de Italiaansche decreet-wet op het verzekeringbedrijf van

Sluiten