Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

reserve in verhouding tot de beschikbare middelen der maatschappij. En het 3de geval kan dan aanwezig zijn, als de overdracht geschiedt met een te lage reserve. Bij het voorafgaande is er van uit gegaan, dat alle over te dragen verzekerden hunne goedkeuring aan de overdracht hechten. Een 2de bezwaar is echter, dat bij de overdracht van eene portefeuille door eene maatschappij aan eene andere, ook indien deze geen bezwaar oplevert voor de verzekerden van beide maatschappijen, het dikwijls zeer moeilijk is de goedkeuring van de groote massa der over te dragen verzekerden, laat staan die van al die verzekerden te krijgen. Betreft het eene overdragende maatschappij, die men zou willen ontbinden, dan kan weliswaar de administratie van de verzekeringen van hen, die de overdracht niet hebben goedgekeurd, aan de nieuwe maatschappij worden opgedragen, maar desniettemin zal de overdragende maatschappij, die blijft de juridisch aansprakelijke persoon voor die verzekeringen, moeten blijven voortbestaan. En ook in het geval, dat de overdragende maatschappij met het oog op de portefeuille's, die zij niet overdraagt, of op andere bedrijven, die zij uitoefent, toch moet blijven bestaan, kan het feit, dat de overnemende maatschappij de overgenomen portefeuille op grond van de niet-instemming van een aantal verzekerden niet geheel in hare administratie kan verwerker, meebrengen, dat de overdracht niet die vereenvoudiging van de administratie en voordeden oplevert, welke de overnemende maatschappij daarvan had verwacht.

Het is wegens de beide hierboven genoemde bezwaren of wegens het eerstgenoemde bezwaar, dat in verschillende landen de overdracht van overeenkomsten van levensverzekering aan bepaalde wettelijke regelingen is gebonden. In Duitschland heeft de wettelijke regeling bepaaldelijk ten dóel het eerstgenoemde bezwaar uit den weg te ruimen. Volgens § 14 van de wet van 12 Mei 1901 behoeft iedere overeenkomst, waarbij de portefeuille van eene onderneming in zijn geheel of „in einzelnen Zweigen" wordt overgedragen, de goedkeuring van de bevoegde Aufsichtsbehörden. Bij onderlinge maatschappijen is bovendien noodig, dat de overeenkomst wordt goedgekeurd door het „oberste Organ", hetwelk gewoonlijk zal zijn de algemeene vergadering, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, voorzoover niet de statuten daaromtrent andere eischen stellen (§ 44 j°. § 43). Privaatrechtelijke werking heeft de goedkeuring van eene overdracht tegenover de verzekerden in het algemeen niet, zoodat de verzekerden, die niet met den overgang instemmen, bij de oude maatschappij verzekerd blijven. Het tegenovergestelde wordt echter aangenomen, indien bij eene onderlinge maatschappij het „oberste Organ" met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen of, als de statuten eene andere meerderheid voorschrijven, met die meerderheid tot de overdracht heeft

Sluiten