Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

Artikel 3—4.

Artikel 3.

Deze wet verstaat onder verzekeraar, de onderneming, welke, in het bezit van eene verklaring als bedoeld bij artikel 18, het levensverzekeringbedrijf uitoefent.

In dit artikel wordt verwezen naar art. 18, waar sprake is van eene verklaring, door de Verzekeringskamer af te geven aan ondernemingen, die in het binnenland gevestigd zijn. Volgens art. 19 kan de in art. 18bedoeldeverklaring evenwel ook worden afgegeven aan in het buitenland gevestigde ondernemingen (waaronder volgens art. 4 ook worden verstaan in de koloniën gevestigde ondernemingen). Onder „verzekeraar" wordt in dit artikel dus verstaan de in het binnen- of buitenland gevestigde onderneming, die krachtens de door de Verzekeringskamer afgegeven verklaring van art. 18 gerechtigd is nieuwe overeenkomsten van levensverzekering te sluiten en het levensverzekeringbedrijf ook uitoefent.

Uit dit artikel moet niet worden afgeleid, dat de wet alleen van toepassing is op ondernemingen, die in het bezit zijn van de verklaring van art. 18. Blijkens de artt. 78, 79, 80 en 81 zijn meerdere voorschriften van de wet ook toepasselijk op ondernemingen, binnen- en buitenlandsche, die, zonder in het bezit te zijn van genoemde verklaring, het levensverzekeringbedrijf uitoefenen.

Hoofdstuk IV der wet, dat inhoudt eene zgn. noodregeling voor levensverzekeringmaatschappijen, kent aan het woord „levensverzekeringmaatschappij" eensdeels een ruimere, anderdeels een engere beteekenis toe dan art. 3 aan „verzekeraar". Immers vallen onder dit hoofdstuk blijkens de artt. 78, 2de lid, en 79, 2de lid, ook maatschappijen, die niet in het bezit zijn van de verklaring van art. 18, en is het hoofdstuk niet van toepassing op in het buitenland gevestigde maatschappijen en, blijkens art. 81, lid 2, in verband met .art. 80, lid 2, op natuurlijke personen, die het levensverzekeringbedrijf uitoefenen.

Als verzekeraars volgens deze wet worden in geen geval aangemerkt de in art. 6 genoemde ondernemingen.

In verband met de artt. 5 en 7, lid 2, moet ook eene maatschappij, die uitsluitend herverzekeringen sluit, als verzekeraar in den zin der wet worden aangemerkt, behalve indien zij in het buitenland of de koloniën gevestigd is. Zie echter art. 9, lid 2.

Artikel 4.

Deze wet begrijpt onder:

a. in het buitenland gevestigde onderneming mede de in de koloniën gevestigde onderneming;

b. schuldeischer mede hem, die nu of in de toekomst rechten kan ontleenen aan eene met den verzekeraar gesloten overeenkomst van verzekering.

Sluiten