Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

Artikel 21.

Artikel 21.

Elke onderneming is verplicht binnen veertien dagen na de uitreiking eener verklaring, als bedoeld bij artikel 18, bij algemeenen maatregel van bestuur te omschrijven inlichtingen nopens de inrichting van het bedrijf ongevraagd aan de Verzekeringskamer te verstrekken.

Elke onderneming is verplicht aan de Verzekeringskamer binnen veertien dagen opgave te doen van wijzigingen in hetgeen krachtens artikel 17 of 19, dan wel krachtens het bepaalde bij het vorige lid, is opgegeven.

De in de beide vorige leden genoemde termijnen van veertien dagen wordt verlengd met dertig dagen, wanneer de onderneming is gevestigd buiten Europa.

Dit artikel, dat niet in het O. O. voorkwam, is door de Regeering in het G. O. ingelascht naar aanleiding van een wensch, in het V. V. geuit. Het verschil met art. 23, waarin ook sprake is van inlichtingen, die door verzekeraars aan de Verzekeringskamer verstrekt moeten worden, zit daarin, dat de in art. 23 bedoelde inlichtingen verstrekt moeten worden naar aanleiding van bepaalde vragen, tot een verzekeraar gericht, terwijl de inlichtingen van art. 21 automatisch moeten worden gegeven.

De in het 1ste lid bedoelde algemeene maatregel van bestuur is vastgesteld bij K. B. van 2 November 1923, Stbl. no. 501, (zie bijlage VII). De in dit K. B. genoemde inlichtingen moeten gegeven worden binnen 14 dagen na het uitreiken der verklaring van art. 18, de in het 2de lid van art. 21 binnen 14 dagen nadat de bedoelde wijzigingen zijn tot stand gekomen. Volgens dit 2de lid moet dus telkens binnen 14 dagen aan de Verzekeringskamer opgave gedaan worden van 1°. wijzigingen, aangebracht in de akte van oprichting (statutenwijzigingen), 2°. wijzigingen in de samenstelling van het bestuur en het college van commissarissen, 3°. wijziging in de omstandigheid, dat haar bedrijf geheel of in hoofdzaak was ingericht voor volksverzekering (dit alleen voor ondernemingen, niet spaarkasondernemingen zijnde), 4°. wijzigingen ten opzichte van de landen, waar de onderneming haar arbeidsveld heeft (dit alleen voor binnenlandsche ondernemingen), 5°. wijzigingen in de omstandigheid, of in de te sluiten overeenkomsten vaste verzekerde bedragen worden toegezegd of gegarandeerde minimum-bedragen, dan wel of de toegezegde uitkeeringen noch vaste noch minimum-bedragen zijn, 6°. wijzigingen in de reglementen, zoo deze naast de statuten bestaan, 7°. wijzigingen, aangebracht in de verzekeringsvoorwaarden.

De inlichtingen, bedoeld in art. 21, behoeven alleen verstrekt te worden door binnen- of buitenlandsche ondernemingen, aan wie de

Sluiten