Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

Artikel 29.

1. Zie omtrent de parlementaire geschiedenis van de wettelijke regeling aangaande buitenlandsche ondernemingen, welke hier te lande het levensverzekeringbedrijf uitoefenen, de inleiding, § 5.

2. De hier bedoelde algemeene maatregel van bestuur is vastgesteld bij K. B. van 29 Januari 1924, Stbl. no. 24.

3. Art. 29, dat betrekking heeft op in het buitenland gevestigde ondernemingen, waaronder volgens art. 4 ook te verstaan zijn in de koloniën gevestigde ondernemingen, regelt 4 punten:

1°. moeten bij alg. maatregel van bestuur voorschriften worden gegeven ten aanzien van in het buitenland gevestigde ondernemingen met betrekking tot het bedrijf hier te lande. Hoe die voorschriften er uit zullen zien, wordt geheel aan den maatregel van bestuur overgelaten behalve wat betreft één punt. In den maatregel moeten worden opgenomen bepalingen nopens de dekking der premie-reserve in waarden, die hier te lande aanwezig moeten zijn. Feitelijk heeft die maatregel (genoemd K. B. van 29 Januari 1924, Stbl. no. 24) zich zoo goed als geheel beperkt tot die bepalingen nopens de dekking der premie-reserve. Het eenige voorschrift van het K. B., dat niet op die dekking betrekking heeft, is dat van art. 14, bepalende, dat buitenl. ondernemingen ter bekoming van de verklaring van art. 18 der wet moeten hebben voldaan aan de voorschriften der wet van 23 Mei 1917, Stbl. no. 436, (wet tot stellen van waarborgen, dat buitenlandsche verzekeraars de hun bij de successiewet opgelegde verplichtingen zullen nakomen). Verdere voorschriften zullen nog steeds bij eene wijziging van het K. B. kunnen worden gegeven. Maar uiteraard zal daarbij nimmer verandering mogen worden gebracht in de eischen, die de wet zelve (in art. 19) al aan de buitenl. ondernemingen heeft gesteld (nl. dat zij naar het recht van de plaats harer vestiging als rechtspersoon is aan te merken, dat zij een in het Rijk in Europa gevestigd persoon als haar vertegenwoordiger aldaar heeft aangesteld en dat zij overigens voldoet aan soortgelijke eischen, als in de artt. 15 en 16 gesteld).

Wat betreft het begrip „bedrijf hier te lande" heeft het genoemde K. B; zich in overeenstemming met art. 7 der wet op het standpunt geplaatst, dat niet noodig is, dat de buitenlandsche onderneming hier te lande overeenkomsten gesloten heeft door bemiddeling van vertegenwoordigers of agenten hier te lande, doch dat dat bedrijf reeds aanwezig is, als zij overeenkomsten, zij het ook dan ook slechts per correspondentie, of doordat hier te lande gevestigde personen zich persoonlijk bij de kantoren in het buitenland aanmelden, sluiten met hier te lande gevestigde personen (zie art. 2 van het K. B.). Zelfs legt het K. B. de verplichting tot het hebben van waarden tot dekking der premie-reserve hier te lande reeds op, als de buitenlandsche onderneming niets anders gedaan heeft

Sluiten