Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

Artikel 29.

dan eene portefeuille overnemen betreffende verzekeringen, dié gesloten zijn met hier te lande gevestigde personen (art. 2) Om practische redenen heeft het K. B. echter ook bepaald, dat onder bepaalde voorwaarden de Verzekeringskamer kan besluiten, dat de premie-reserve, die vertegenwoordigd moet worden door hier te lande aanwezige waarden, mede betrekking heeft op andere overeenkomsten, indien a. hiervoor de renteuitkeeringen hier te lande geschieden of de premiën laatstelijk minstens gedurende één jaar hier te lande betaalbaar waren, en bovendien b. het verzekerde bedrag van deze overeenkomsten niet grooter is dan Vio van het verzekerd bedrag der overeenkomsten, gesloten met hier te lande gevestigde personen (art. 2, lid 3).

2° schrijft art. 29 voor, dat in den alg. maatregel van bestuur bepalingen moeten worden opgenomen nopens de dekking der premie-reserve in waarden, welke hier te lande aanwezig moeten zijn. De bedoeling is natuurlijk om hier te lande een executieobject te hebben. Het genoemde K. B. stelt daaromtrent het volgende vasft. De onderneming geeft aan de V.K. hare premie-reserve betrekking hebbende op de sub 1°. bedoelde verzekeringen en berekend volgens de bij haar gebruikelijke grondslagen (zonder aftrek van herverzekering), op. Daarop stelt de V.K., al of niet met afwijking van de meegedeelde grondslagen en van de eindbedragen der reserve-staten, i) de bedragen vast, waarvoor hier te lande waarden moeten worden gedeponeerd.

Als zulke waarden kunnen dienen:

a. effecten aan toonder of op naam,

b. schuldvorderingen op naam der onderneming, geen effecten zijnde, ten laste van den Nederlandschen Staat, Nederlandsche provinciën, gemeenten en waterschappen,

c. schuldvorderingen op naam der onderneming, geen effecten zijnde, in Nederlandsche munt ten laste van Nederlandsche banken (deposito s),

d. schuldvorderingen op naam der onderneming, verzekerd door eerste hypotheek op in het Rijk in Europa gelegen onroerende goederen.

De waarden, welke door de onderneming zullen worden gedeponeerd, behoeven de goedkeuring der V.K. (art 5) Bij de beoordeeling der waarden wordt in het algemeen uitgegaan van het beginsel, dat zij moeten luiden in dezelfde valuta als de verzekeringen, waarop de premiereserve betrekking heeft (art. 5,

J) Het is duidelijk, dat, waar de wet. voorschrijvende dekking hier te lande der premiereserve, op het oog heeft gehad eene reeele premiereserve, niet eene flensoire. het K B. een en ander moest bepalen om niet ontduiking van het wetsvoorschrift al te gemakkelijk te maken.

Sluiten