Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

Artikel 35.

Het spreekt van zelf, dat de over te leggen concept-overeenkomst volledig moet inhouden alles wat tusschen de beide maatschappijen overeengekomen zal worden. Daartoe zal wel in de eerste plaats behooren eene behoorlijke omschrijving van de soort van verzekeringen, welke overgedragen zullen worden, verder de datum, waarop de verzekeringen geacht zullen worden overgegaan te zijn (deze datum kan natuurlijk zijn een, die reeds verstreken is, bv. 1 Januari van het loopende jaar; de verzekerden komen evenwel steeds eerst in eene rechtsverhouding tot de nieuwe maatschappij te staan op het oogenblik dat, na de definitieve goedkeuring van de overdracht door de Verzekeringskamer, de betreffende overeenkomst door de maatschappijen wordt geteekend), de grondslagen, waarnaar de over te dragen reserve berekend wordt, en de activa, die overgedragen zullen worden. Volstrekt ongeoorloofd zal het zijn om afspraken te maken, die niet in de concept-overeenkomst zijn neergelegd. Het maken van dergelijke afspraken buiten de conceptovereenkomst om, welke afspraken buitendien nietig zullen zijn, als gemaakt in strijd met de wet, brengt de strafbaarheid van art. 70 der wet mee.

Een kenmerkend verschil tusschen een overdracht van verzekeringen krachtens Hoofdstuk III der wet en eene door de rechtbank krachtens art. 61 der wet uitgesproken overdracht is, dat bij deze laatste wel wijzigingen in de verzekeringen mogen worden gebracht, daarentegen bij de eerstgenoemde niet. Krachtens Hfdst. III moeten de verzekeringen dus ongewijzigd en voor 100 % overgaan. Dit neemt echter niet weg, dat een onderlinge maatschappij, die onvoldoende reserves heeft om de verzekeringen voor 100 % over te dragen, in de meeste gevallen, krachtens hare statuten, bare leden in het tekort kan doen bijdragen d.w.z. de verzekeringen dier leden eene overeenkomstige vermindering kan doen ondergaan en daarna die aldus verminderde verzekeringen voor 100 % aan eene andere maatschappij kan overdragen. Practisch ware geweest, indien in onze wet ware opgenomen eene bepaling als voorkomt in de Deensche wet: Bij zoodanige overdracht kunnen in de algemeene verzekeringsvoorwaarden der overdragende maatschappij slechts zoodanige wijzigingen worden aangebracht als door den Verzekeringsraad geacht worden een noodzakelijk gevolg der overdracht te zijn, daaronder begrepen de wijziging der regelen betreffende winstverdeeling. Immers zijn er nu eenmaal verzekeringsvoorwaarden, die in vele gevallen niet toepasselijk kunnen zijn voor eene andere maatschappij bv. die omtrent verkiezing van commissarissen door de verzekerden en die omtrent domicilie-keuze. Vooral brengen bepalingen omtrent winstverdeeling noodzakelijk mee, dat de inhoud der verzekeringsovereenkomsten veranderingen ondergaat. Het komt mij voor, dat niet is aan te nemen, dat de wet

Sluiten