Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

Artikel 36—37.

te komen of dat zij niet voldoende waarborgen zal bieden in verband met haar eigen toestand en de reserve, die aan haar overgedragen wordt. Het is echter ook denkbaar, dat bezwaar gemaakt moet worden niet met het oog op de belangen van de verzekerden, die overgaan, maar op die van de verzekerden of van andere schuldeischers, die achterblijven, of van hen, die reeds verzekerd waren bij de overnemende maatschappij. De reserve, die men wil overdragen aan de andere maatschappij, kan immers zoo groot zijn, dat de waarborgen voor de niet over te dragen verzekerden of van de andere schuldeischers verminderen, of zoo krap, dat de veiligheid van hen, die reeds verzekerd waren bij de overnemende maatschappij, minder groot wordt.

2. Lid 2. De behandeling van het beroep vindt dus in elk geval plaats in eene gesloten vergadering van de af deelinggeschillen van bestuur van den Raad van State. Eigenaardig is, dat de wet wel vordert, dat de beslissing niet wordt openbaar gemaakt en niet wordt voorgelezen in eene openbare vergadering van den Raad van State, als de verzekeraar in het gelijk wordt gesteld, doch niet, als de bezwaren van de Verzekeringskamer gegrond worden geoordeeld. Toch kunnen ook in het laatste geval door de Koninklijke beslissing oordeelvellingen van de Verzekeringskamer omtrent de overnemende of de overdragende maatschappij aan het licht worden gebracht, die misschien beter geheim waren gebleven.

Artikel 37.

Indien de Verzekeringskamer tegen het ontwerp aanvankelijk geene bezwaren heeft, of Indien door Ons is beslist, dat hare bezwaren ongegrond zijn, geeft de verzekeraar, met Inachtneming der door de Verzekeringskamer te geven voorschriften, van de voorgenomen overdracht kennis aan de betrokken polishouders. Daarbij wordt mededeeling gedaan van een door de Verzekeringskamer vast te stellen termijn, binnen welken dé betrokken polishouders zich bij de Verzekeringskamer schriftelijk tegen de overdracht kunnen verzetten.

Indien de polishouders, vertegenwoordigende een vierde of meer van het betrokken verzekerd kapitaal, zich binnen den gestelden termijn tegen de overdracht hebben verzet, kan eene overdracht niet volgen, ook niet ten aanzien van hen die zich tegen de overdracht met hebben verzet De Verzekeringskamer doet daarvan mededeeling aan den verzekeraar.

Indien zich niet binnen den gestelden termijn polishouders, vertegenwoordigende een vierde of meer van het betrokken verzekerd kapitaal, tegen de overdracht hebben verzet en tegen de overdracht ook geen bezwaren bestaan van de zijde der Verzekeringskamer, geeft deze van een en ander aan den verzekeraar eene schriftelijke verklaring af. De overdracht kan dan volgen en is van kracht ten aanzien van alle belanghebbenden.

Sluiten