Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

139

Artikel 41—42—43.

Artikel 41.

De rechtbank kan bestuurders en commissarissen der maatschappij doen oproepen en hooren. De opgeroepenen zijn verplicht te verschijnen en de gevorderde voorlichting te geven. Indien een bestuurder of commissaris niet verschijnt op den dag voor zijn verhoor bepaald, kan de rechtbank bij verdere oproepingen tevens bevelen, dat hij ten bepaalden dage door de openbare macht worde voorgebracht

De rechtbank is bevoegd inzage te nemen of, overeenkomstig het derde lid van artikel 42, te doen nemen van boeken en bescheiden der maatschappij. Hij die de boeken of bescheiden onder zich heeft, is desgevorderd verplicht deze daartoe open te leggen.

De rechtbank kan deskundigen, alsmede getuigen, doen oproepen en hooren. De opgeroepenen zijn verplicht te verschijnen. De getuigen zijn verplicht getuigenis af te leggen, de deskundigen om de van hen gevorderde diensten te bewijzen.

Artikel 42.

De behandeling der zaak geschiedt met den meesten spoed op eene niet openbare terechtzitting op den voet van de rechtspleging in burgerlijke zaken, voorzoover daarvan bij deze wet niet Is afgeweken.

De inzage van boeken en bescheiden kan geschieden ter plaatse waar deze zich bevinden.

De inzage kan worden opgedragen aan één of meer leden der rechtbank, alsmede aan één of meer deskundigen, daartoe door de rechtbank aangewezen.

De rechtbank, alsmede de leden der rechtbank en de deskundigen aan wie de inzage is opgedragen, hebben, met de hen vergezellende personen, te allen tijde toegang tot de plaatsen waar de boeken en bescheiden zich bevinden of vermoed worden zich te bevinden. Wordt de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich dien desnoods met inroeping van den sterken arm. Is de plaats tevens eene woning of alleen door eene woning toegankelijk, dan treden zij deze tegen den wil des bewoners niet binnen dan op schriftelijken last van Onzen Minister van Justitie, welke last bij het binnentreden wordt vertoond. Van het binnentreden wordt proces-verbaal opgemaakt dat binnen tweemaal vier en twintig uur aan dengene, wiens woning is binnengetreden, in afschrift wordt medegedeeld.

Artikel 43.

De rechtbank geeft geene beschikking dan nadat de maatschappij en de Verzekeringskamer zijn gehoord, althans behoorlijk opgeroepen.

Bij het verhoor van getuigen en deskundigen, alsmede bij de inzage van boeken en bescheiden, kunnen bestuurders en commissarissen der maatschappij tegenwoordig zijn. De aanwezige bestuurders en commissarissen zijn verplicht, zonder dat alsdan eene oproeping wordt vereischt, de door de rechtbank, of hare leden of de deskundigen aan wie de inzage van boeken en bescheiden is opgedragen, ge-

Sluiten