Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

Artikel 47—48.

van overheidswege de officiëele berichten worden geplaatst en in een of meer door de rechtbank aan te wijzen nieuwsbladen. Bij deze openbaarmaking wordt in het algemeen verwezen naar de voorschriften dezer wet en wordt de eerste zin van het tweede lid van artikel 48 volledig aangehaald.

De bladen, waarin in de koloniën van overheidswege de officiëele •berichten worden geplaatst, zijn de Javasche courant, het Gouvernements-Advertentieblad voor Suriname en de Curacaosche Courant.

De eerste beide bladen zijn, in tegenstelling met de Curacacwche Courant, waarin wel officiëele berichten worden geplaatst, maar die niet is een officieel nieuwsblad, officiëele nieuwsbladen, zoodat krachtens art. 67 de bekendmaking hierin, evenals die in de Nederlandsche Staatscourant, kosteloos geschiedt.

Krachtens art. 67 moet de aankondiging mede worden opgegeven ter inschrijving in het handelsregister.

Artikel 48.

De maatschappij of de Verzekeringskamer wier verzoek is afgewezen, kan, gedurende acht dagen na den dag der uitspraak, bii het gerechtshof in beroep komen.

Tegen de beschikking der rechtbank, waarbij het verzoek is toegewezen, kan iedere schuldeischer, gedurende acht dagen na den dag der uitspraak, bij het gerechtshof bij verzoekschrift in beroep komen! üehjk recht van beroep komt toe aan de maatschappij, indien de beschikking is genomen op verzoek van de Verzekeringskamer.

Indien beroep is ingesteld door één of meer schuldeischers, geeft het hof geene beschikking dan nadat ook deze schuldeischers ziin gehoord, althans behoorlijk opgeroepen.

Zoodra eene uitspraak, waarbij is verklaard, dat de maatschappij verkeert in een toestand, welke fa het belang der gezamenlijke schuldeischers bijzondere voorziening behoeft, tengevolge van hooger beroep of cassatie is vernietigd en fa het eerste geval de termijn om in cassatie te komen verstreken is zonder dat daarvan gebruik is gemaakt, wordt door den griffier van het rechtscollege, dat de vernietiging heeft uitgesproken van die uitspraak kennis gegeven aan den griffier, bedoeld Dij artikel 47; deze doet daarvan onverwijld aankondiging op de wijze voorgeschreven bij den eersten zin van dat artikel.

Wanneer eene uitspraak, waarbij is verklaard, dat de maatschappü

ef4her? ta»t™£eStand' T,k,e betan* der ««anienlijke schuldeischers bijzondere voorziening behoeft, fa kracht van gewijsde is

gCf 3k'- d22 ^g™?' daarvan even<*«» onverwijld aankondiging fa de by artikel 47 bedoelde bladen. «ouiHmuiging

Nu bij art. 42 is voorgeschreven, dat de behandeling der zaak door de rechtbank geschiedt op eene niet openbare terechtzitting behoort uiteraard ook de behandeling voor het gerechtshof en den Hoogen Raad in zulk eene niet openbare terechtzitting te geschieden

Sluiten