Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

Artikel 48 49—50.

Krachtens art. 67 moeten de in de 4de en 5de leden bedoelde aankondigingen mede worden opgegeven ter inschrijving in het handelsregister.

Artikel 49.

Na de uitspraak, waarbij het verzoek is toegewezen, kan de maatschappij, op straffe van nietigheid, geene handeling verrichten zonder bijstand of machtiging van de Verzekeringskamer, behoudens het bepaalde bij artikel 54.

Dit voorschrift brengt in verband met het bepaalde in art. 50 mede, dat de maatschappij feitelijk onder curateele komt te staan. De Verzekeringskamer is in de plaats gekomen van den rechter-commissaris,diein de zgn. Noodwet van 22 April 1921, Stbl. n°. 695, met dezelfde taak was belast. De positie van de Verzekeringskamer is eene andere dan die van den curator in een faillissement. De curator is geheel in de plaats getreden van de bestaande organen van de gefailleerde vennootschap of vereeniging. Daarentegen blijven bij eene noodregeling die organen, de directie, de commissarissen en de algemeene vergadering van aandeelhouders of leden in functie. Alleen kunnen zij niet rechtsgeldig handelen dan met medewerking van de Verzekeringskamer en kan deze aan bestuurders en commissarissen voorschriften geven en zelve een besluit nemen indien volgens de statuten of reglementen een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders of leden vereischt wordt en deze vergadering weigert dit te nemen. Ook worden de bestaande statuten en reglementen niet door de toepassing der noodregeling op zijde gezet en zal de Verzekeringskamer deze in acht hebben te nemen. Daarentegen zal de V.K., zoo noodig, het initiatief kunnen nemen tot het langs statutairen of regiementairen weg brengen van wijzigingen daarin.

Artikel 50.

De Verzekeringskamer waakt voor de belangen der gezamenlijke schuldeischers.

Zij geeft aan bestuurders en commissarissen der maatschappij de voorschriften welke zij in het belang der schuldeischers noodig acht. Bestuurders en commissarissen zijn verplicht zich naar deze voorschriften te gedragen.

Een besluit van de aandeelhouders of leden der maatschappij behoeft, om van kracht te zijn, de goedkeuring van de Verzekeringskamer.

Wordt ingevolge de statuten of reglementen der maatschappij voor eenige handeling een besluit der aandeelhouders of leden vereischt, dan kan, bij weigering om het besluit te nemen, het besluit worden genomen door de Verzekeringskamer.

Sluiten