Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

145

Artikel 52—53.

Artikel 52.

Bij gebreke van bestuurders of commissarissen wordt dezer plaats ingenomen door de Verzekeringskamer.

Dit voorschrift zal wel zóó opgevat moeten worden, dat als, uit welke oorzaak ook, er geene bestuurders zijn, maar wel commissarissen, de V.K. optreedt als bestuur, als er wel bestuurders zijn, maar geene commissarissen, de V.K. fungeert als het college van commissarissen en dat, als zoowel bestuurders als commissarissen ontbreken, de V.K. de plaats zoowel van de eerstgenoemden als van de laatstgenoemden inneemt. Art. 52 vindt in de eerste plaats toepassing, als krachtens art. 51, lid 1 en 2, bestuurders en commissarissen door de Verzekeringskamer zijn ontslagen en wel intermediair, als de V.K. tot benoeming van nieuwe functionarissen overgaat, doch dit niet dadelijk doet bij het ontslag der vorige, en voor den geheelen duur der noodregeling, als zij besluit niet tot vorenbedoelde benoeming over te gaan. Voorts vindt art. 52 toepassing, als hetzij dadelijk bij het uitspreken der noodregeling het geheele bestuur of het geheele college van commissarissen ontbreekt hetzij later dat bestuur of college door andere oorzaken dan het ontslag, bedoeld in art. 51, b.v. door bedanken of overlijden komt te ontbreken.

Is de V.K in de laatstbedoelde gevallen verplicht het initiatief te nemen tot benoeming van nieuwe functionarissen? M.i. niet. Weliswaar zijn de statuten of reglementen in het algemeen door de noodregeling niet buiten werking gesteld, doch de noodzakelijkheid om tot nieuwe benoemingen over te gaan bestaat niet meer, nu de Verzekeringskamer krachtens de wet als het ontbrekende orgaan kan fungeeren. De in dit artikel voorziene gevallen doen zich niet voor, indien slechts een enkele bestuurder of commissaris, niet het geheele bestuur of de geheele raad van commissarissen ontbreken. De krachtens statuten of reglement vereischte aanvulling zal dan moeten plaats hebben op de door statuten of reglement voorgeschreven wijze. De M. v. T. schreef dan ook: „Dit geval zal zich „niet spoedig voordoen. Doch, als de Verzekeringskamer wil, kan „zij dus het bestuur der maatschappij geheel op zich nemen De „mogelijkheid bestaat toch, dat een geschikt bestuurder niét is „te vinden".

Artikel 53.

De Verzekeringskamer kan zich ter vervulling van de bij artikel 50, tweede lid, omschreven taak, onder door haar te stellen voorwaarden doen vervangen, met dien verstande, dat zij deze vervanging steeds kan doen eindigen en dat, indien tusschen de door de Verzekerings-

10

Sluiten