Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146

Artikel 53—54.

kamer aangewezenen en bestuurders of commissarissen een geschil ontstaat, de Verzekeringskamer beslist.

Aan den hier bedoelden vervanger kan niet alleen worden opgedragen het aan bestuurders en commissarissen voorschriften geven (art. 50, 2de lid), maar ook het bijstand of machtiging verleenen aan de maatschappij bij het verrichten van alle of nader door de Verzekeringskamer omschreven handelingen (art. 54, lid 1). Andere bevoegdheden kunnen niet aan den vervanger worden toegekend; bv. kan hij niet gemachtigd worden tot uitoefening van het recht der Verzekeringskamer om bestuurders en commissarissen te ontslaan. De positie van dezen vervanger is te vergelijken met dien van een curator in een faillissement. Geschillen over te geven of gegeven voorschriften tusschen bestuurders en commissarissen en den vervanger, niet die over het al of niet geven van bijstand of machtiging voor bepaalde handelingen der maatschappij worden beslist door de Verzekeringskamer. Aan den vervanger kan eene vergoeding worden toegekend. De kosten komen krachtens het 2de lid van art. 85 ten laste der maatschappij.

Artikel 54.

De Verzekeringskamer kan besluiten, dat alle handelingen of nader omschreven handelingen door de maatschappij kunnen worden verricht, in plaats van met haar bijstand of machtiging, met bijstand of machtiging van door haar aangewezen personen, dan wel, dat nader omschreven handelingen door de maatschappij rechtsgeldig kunnen worden verricht zonder dat eenige bijstand of machtiging wordt vereischt

Een besluit, als in het voorgaande lid bedoeld, wordt aangekondigd in de Nederlandsche Staatscourant bi de bladen, waarin in de koloniën van overheidswege de officiëele berichten worden geplaatst en in een of meer nieuwsbladen, met mededeeling van den dag, waarop het in werking treedt Intrekking van een besluit wordt op de zelfde wijze aangekondigd.

Zie de aant. op art. 53.

Het ligt voor de hand, dat als een vervanger krachtens art. 53 is aangesteld, deze ook wordt belast met de in dit artikel bedoelde taak.

De Verzekeringskamer kan bepalen, dat de maatschappij bepaalde handelingen zonder eenigen bijstand of machtiging kan verrichten. Het kan immers niet practisch blijken, dat voor allerlei dagelijks voorkomende zaken bv. het teekenen van bewijsstukken voor de post, van premie- en huurkwitantiën enz. telkens de medewerking van de Verzekeringskamer wordt vereischt.

Sluiten