Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147

Artikel 54—55—56.

Daar machtigingen, als in dit artikel bedoeld, voor derden van belang zijn, is publicatie daarvan in de officiëele en nieuwsbladen voorgeschreven. Zij moeten krachtens art. 67 ook worden meeschreven m het handelsregister. Zie wat betreft de publicatie in de koloniale bladen de aanteekening op art. 47.

Artikel 55.

h^?!!""^!/8 *? comml88arissen der maatschappij zijn verplicht voor de Verzekermgskamer en de door deze aangewezen personS/bedoekl S de artikelen 53 en 54, te verschijnen en dezen alle inlicnttalen ë verschaffen, zoo dikwijls zij daartoe worden opgeroeperT g

De hier bedoelde inlichtingen kunnen noodig zijn öf om de Verzekeringskamer in staat te stellen haar taak om de maatschappij te saneeren of af te wikkelen te volvoeren óf om haar materiaa

BiigdeenarVt?077et ^ hMr k?ChtCnS art 59 uit te bre"ge" verslag Bij de artt 77 van deze wet jo. art. 194 van het Wetboek vin Strafrecht is straf gesteld op het wettelijk opgeroepen zijnde tot het geven van inlichtingen, hetzij zonder geldige reden opzetLlHk wegblijven hetzij weigeren de vereischt? inlichtingen tTgSïïi hetzn opzettelijk verkeerde inlichtingen geven. Bovendien kan een en ander aanleiding geven tot onmiddellijk ontslag wegens het niet 2de Hel) J medewe*en met de Verzekeringskamer (art. 5?,

\ttthS^J^3^'^ °°k "a uitsPraak der noodregeling aan?opn\rtd30-(%rt- 3° WCt t06gepaSt ka" WOrden' Zie d"

Artikel 56.

De uitspraak, waarbij het verzoek wordt toegewezen heeft *a„ gevolge, dat de maatschappij niet kan worden^ genoódSt to*

welte^r^^ niet ten aanzien van vorderingen,

Sluiten