Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

165

Artikel 61.

van alle verzekeringen, waarop nog premiën te betalen waren, zou in de meeste gevallen niet in het belang van het gros der verzekerden zijn. Zij, wier gezondheidstoestand hen niet zou toelaten nieuwe verzekeringen bij dezelfde of een andere maatschappij te sluiten, en zij, wier gezondheidstoestand hen daartoe wel in staat zouden stellen, maar tegen hun belang daartoe niet zouden overgaan, zonder hunne verzekerde kapitalen of renten sterk verminderd zien, daar bij premievrijmaking' die kapitalen en renten natuurlijk beneden de 50 % zouden dalen. Ondenkbaar mag het dan ook heeten, dat de rechter eene zoo vreemde oplossing aan de zaak zou geven. Beter effect zou hebben eene beschikking van den rechter, waarbij alle verzekerde kapitalen en renten benevens de in de toekomst te betalen premiën tot een zelfde percentage in verhouding tot de aanwezige dekking der premie-reserve, stel 50 %, verminderd werden, en de verzekeringen overigens ongewijzigd werden gelaten. Een belang om zooals in het zooeven genoemde geval de verzekeringen premievrij te maken, zou dan in normale gevallen niet meer bestaan, omdat dan voor de in de toekomst te betalen premiën wel de volle tegenwaarde zou worden gegeven. Zieken en onverschilligen, de beide kategorieën van verzekerden, die in het voornoemde geval nieuwe verzekeringen niet zouden kunnen of niet zouden willen sluiten, zouden in de meeste gevallen met de premiebetaling doorgaan, omdat zij voor die nog te betalen premiën wel de volle tegenwaarde zouden genieten. Hunne verzekerde kapitalen en renten zouden tengevolge van die voortgezette premiebataling bedragen 50 % van het oorspronkelijke bedrag en dus belangrijk hooger worden dan in het voornoemde geval, waarin zij de verzekeringen zouden premievrij maken en de verzekerde kapitaal en renten dus min of meer belangrijk zouden dalen beneden het door den rechter bepaalde percentage van 50.

De rechter zal echter ook een derden weg kunnen bewandelen nl. niet in verhouding tot de aanwezige dekking der premie-reserve de verzekerde kapitalen en renten benevens de in de toekomst te betalen premiën tot een zelfde percentage verminderen, maar de verzekerde kapitalen en renten tot verschillende percentage's verminderen en wel, wat betreft verzekeringen, waarop de premiebetaling is afgeloopen, tot eenzelfde percentage, in verhouding tot de aanwezige dekking der premie-reserve, en wat betreft verzekeringen, waarop nog premiën zijn te voldoen, tot verschillende percentage in verhouding tot den duur, gedurende welken de premiebetaling nog zou moeten geschieden, onder handhaving van de verplichting tot betaling der toekomstige premiën voor 100 %. De rechter zou daarbij de verzekeringen als het ware kunnen splitsen en voor de in de toekomst te betalen premiën de volle tegenwaarde kunnen toekennen en de verzekerde kapitalen en

Sluiten