Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

Artikel 61—«2.

bereid is om de gewijzigde verzekeringen op voor de verzekerden zoo aannemelijk mogelijke voorwaarden over te nemen.

4. 2de lid. Zie wat betreft de publicatie van de beschikking in de bladen de aanteekeningen op art. 47.

5. 3de lid. bij verzoekschrift. Het verzoekschrift moet ingediend worden door een procureur.

iedere schuldeischer, alsmede de maatschappij. Op grond van, art. 49 kan het beroep van de maatschappij slechts geschieden met bijstand of machtiging van de Verzekeringskamer.

zonder hoogere voorziening, bevestigen, wijzigen of vernietigen. Tegen de beschikking van het gerechtshof is dus geen beroep in cassatie toegelaten. Daar het gerechtshof binnen de perken van de wet algeheele vrijheid heeft om die beschikking van de rechtbank te bevestigen, te vernietigen of te wijzigen, is het ook niet gebonden aan de vordering van den appelleerenden schuldeischer. Het zal dus eene wijziging in de beschikking van den eersten rechter kunnen aanbrengen in anderen of in verder strekkenden zin dan door den schuldeischer is gevraagd of in overeenkomsten van andere schuldeischers terwijl het die van den in beroep gekomen schuldeischer ongewijzigd laat en zelfs bedoelde beschikking kunnen vernietigen, hoewel zulks in het geheel niet is gevorderd. Met het oog op het hierboven genoemde beginsel van gelijkheid van schuldeischers, dat ook bij de uitvoering van art. 61 moet worden toegepast, zal weder eene wijziging van de met den appelleerenden schuldeischer gesloten overeenkomst onvermijdelijk gepaard moeten gaan met wijziging van gelijkluidende overeenkomsten met andere schuldeischers. Indien het gerechtshof de aangevallen beschikking zonder meer vernietigt, zal dit wel tengevolge moeten hebben, dat de Verzekeringskamer een nieuwe voordracht indient bij de rechtbank, tegen wier beschikking dan natuurlijk weer beroep open staat bij het gerechtshof.

6. 4de lid. De hier bedoelde nieuwsbladen behoeven uiteraard niet dezelfde te zijn als die, welke krachtens het 2de lid door de rechtbank zijn aangewezen. De publiciteit krachtens het 2de lid zal met het oog op door schuldeischers in te stellen appellen misschien eene grootere moeten zijn.

Artikel 62.

De in artikel 40 genoemde rechtbank kan op verzoek van den belanghebbende, ingediend binnen zes weken na de uitspraak, in dat artikel bedoeld, vernietigen het royement van polissen, geschied op grond van wanbetaling der premiën, welke kenlijk een gevolg was van gegronde vrees voor het in gebreke blijven van de maatschappij in de

Sluiten