Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

Artikel 66—67—68.

eenige bijstand of machtiging kunnen worden verricht. Alleen de gerechtskosten, uitsluitend veroorzaakt door uitwinning en boedelredding, en pand en hypotheek gaan dus aan dit voorrecht vooraf.

Artikel 67.

De aankondigingen, welke krachtens dit hoofdstuk in de Nederlandsche Staatscourant worden opgenomen, met uitzondering van die, bedoeld bij artikel 61, tweede en vierde lid, worden mede opgegeven ter inschrijving in het handelsregister. Alle aankondigingen in de Nederlandsche Staatscourant en in de officiëele nieuwsbladen in de koloniën ingevolge dit hoofdstuk geschieden kosteloos.

De officiëele nieuwsbladen in de koloniën zijn de Javasche Courant en het Gouvernements-Advertentieblad voor Suriname. De Curacaosche Courant is niet een officieel nieuwsblad, maar een particulier blad, waarin in de kolonie Guragao van overheidswege de officiëele berichten worden geplaatst. De aankondigingen in het laatstgenoemde blad kunnen dus niet kosteloos geschieden.

HOOFDSTUK V. Strafbepalingen. Artikel 68.

Hij die het levensverzekeringbedrijf uitoefent in strijd met eenig voorschrift bij of krachtens de artikelen 9, 15, 16, 18, tweede lid, 19 of 29 gesteld, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden.

Indien het feit wordt begaan door of vanwege eene naamlooze vennootschap, eene coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of eene stichting, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de bestuurders en commissarissen.

Indien het feit wordt begaan door of vanwege eene onderneming als bedoeld bij artikel 19, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen den bij artikel 20 bedoelden vertegenwoordiger.

1. Onder uitoefening van het levensverzekeringbedrijf wordt ingevolge het lste lid van art. 2 in het algemeen ook verstaan het afwikkelen van in dat bedrijf gesloten overeenkomsten van levensverzekering.

2. Strafbaar is in de eerste plaats de uitoefening van het l.v.-bedrijf zonder dat men in het bezit is van de door de Verzeke-

Sluiten