Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

Artikel 69—70—71—72—73.

vertegenwoordiger met de mededeeling, bedoeld in het 4de lid van art. 20, wachten totdat zij zich met de keuze van een nieuwen vertegenwoordiger heeft vereenigd.

Artikel 70.

Hij die aan een der verplichtingen opgelegd bij of krachtens de artikelen 21, 22, 23, 27, 28, 29 en 35 niet voldoet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden.

Het tweede en het derde lid van artikel 68 zijn te dezen van toepassing.

Artikel 71.

Hij die aan de verplichting, opgelegd bij de artikelen 31, tweede lid, en 41, tweede lid, tot de openlegging van boeken of bescheiden niet voldoet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden.

Het tweede en het derde lid van artikel 68 zijn te dezen van toepassing.

Artikel 72.

Hij die de geheimhouding, opgelegd in artikel 32, tweede lid, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste zes honderd gulden.

Hij aan wiens schuld schending van de geheimhouding, opgelegd in artikel 32, tweede lid, te wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

Geene vervolging wordt ingesteld, dan op klachte van hem te wiens aanzien de geheimhouding geschonden is.

Artikel 73.

Wanneer bestuurders en commissarissen niet voldoen aan de verplichting, hun opgelegd bij artikel 40, tweede lid, wordt de bestuurder of commissaris, die, redelijkerwijze moetende voorzien, dat de maatschappij in de toekomst niet aan alle hare verplichtingen zal kunnen voldoen, opzettelijk noch een voorstel tot voldoening aan bedoelde verplichting heeft gedaan, noch tot het doen Indienen van zoodanig verzoek heeft medegewerkt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden.

De verplichting van bestuurders en commissarissen, die redelijkerwijze moeten voorzien, dat de maatschappij in de toekomst niet aan al hare verplichtingen zal kunnen voldoen, om namens de maatschappij bij de rechtbank een verzoek in te dienen tot het stellen der maatschappij onder de noodregeling, is overgenomen uit de zgn. Noodwet, waarin zij was gebracht door de aanneming van

Sluiten