Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183

Artikel 78—79.

eischen en zonder in het bezit te zijn van de verklaring van art. 18 hPrinS^etnaatm 0°Ze vennootechappen mogen dus, indien zij na bedoeld tijdstip nieuwe overeenkomsten willen afsluiten geene nevenbedrijven naast het levensverzekeringbedrijf uitoefenen en moeten dan ,n het bezit zijn van de verklaring Van art 18 êl onderlinge maatschappijen mogen, als zij zulks na bedoeld tijdstip willen doen geene nevenbedrijven hebben, moeten in het bezit SS van de verklaring van art. 18 en moeten voldaan hebben aan de eischen van de artt. 12 en 13, d.w.z. in hare statuten moeten gï regeld zijn de punten, genoemd in art. 13, de onderlSS malt schappq moet overeenkomstig art. 12 ingeschreven Sn in het handelsregister en de statuten moeten volgens het laatstgenoemde

loowe.TnbHa- gTaakt Zijn in de Nedeïlandsche StaafscourTnt Zoowel aan de inschrijving in het handelsregister als aan de open-

veZnte7 ^ * StatUt6n * 06 Ned- Staatsco"™t zijn kosten Op het voortgaan met nieuwe overeenkomsten van levensverzekering af te sluiten na 15 November 1923 (of na deTïteren

bSn z0ondeyedZ,etkeHringSkaTr g6Ste,d) terwi 1 er nevSbeSfS oestaan zonder dat de naamlooze vennootschap of onderl nge maatschappij _.n het bezit is van de verklaring van art. 18 en wit betreft onderlinge maatschappijen, zonder dit voldaan is aan de sSfgésS!61" ^ artt 12 e" 13' iS b« ^ art\.,S68aae„6l Uit de aanhaling van art. 39 in het 2de lid van art 78 volet dat Hoofdstuk IV op de in dit lid bedoelde maaLhappifen vfh toepassing is en dat, als het geval van art. 40 zich vSet de noodregeling over haar kan worden uitgesproken VOOraoet' de

Artikel 79.

toI"rftet„S!lill)E1aroPaJ,g^ve8ti8de rechtspersonen, niet behoorende tot die genoemd in artikel 78, welke op het oogenblik van heT in

JSSSf^X^J""^ het »evensverzeker?„gSïjf uZSLn Afaren va^a?S*met di« «^efening voortgaln. Na aftop"™ E8^ van af ^t oogenblik van het in werking treden dezer we?

^•rtt^»*., « «takke» „„„deade opgave vM ïïïïSS'* J£k£&^'l!L2&J?' ^""i" '«Ktapmona, het le,eo5-

Sluiten