Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

191

Artikel 84—85.

Zie art™ Se1"6" ^ ^ bed°e'd t0t"Ut°e "°g "iet vastgesteIdArtikel 85.

Tot dekking der kosten, verbonden aan de uitvoering dezer wet rrdt' °ve'eenkomstig regelen te stellen bij algemeenen maatrïS yan bestuur jaarlijks van iedere onderneming, waarop dez^"wet van SfS,n.g> ee?e ^"drage geheven' geëvenredigd aan de premie" ontvangst ter zake der overeenkomsten van levensverzekeringgesloten met binnen, hef: Rijk in Europa gevestigde personen. ' *

iv «8«en' ,Welke 1* ..gevolg zij° van detoepassing van hoofdstuk IV op eenige maatschappij komen ten laste van die maatschaorjii JïJ^f? JHIdrage vastgesteld bedrag nietbiJnen de? be-' paalden tijd is voldaan, wordt de nalatige onderne^ng schriftemk aangemaandom alsnog binnen veertien dalen na de ïïtfekeÏÏl viï

Veïzïk^ bCdrag te voldoen aanTeTbnS dïï

„fSgskamer. Volgt op deze aanmaning de betaling binnen den gestelden termijn niet, dan kan de voorzitter der VerzeterS een dwangbevel uitvaardigen, medebrengende het recht vïïf nS executie, dat wordt executoir verklaard door den president der arron dissementsrechtbank te 's-Gravenhage. Het dwangbevel wordt be" Stï&E!" uitS°er.geIegd °P de w«ze bii «et Wefbo^ ÏÏZÏÏSSSSS^ÏÏfï" T"? lm r°nni88en en authentiïkfakten ïnVoIrlefegS dwangbevel ka« ™ het geheele Rijk worden ten

Dit artikel hetwelk in overeenstemming met buitenlandsche wetgevmgen beoogt tot dekking der kosten, verbonden aan de dt! voering der wet, eene bijdrage te heffen van de ondernemingen waarover het staatstoezicht zich uitstrekt, kwam nieinhet O O voor, doch werd daarin gebracht bij M. v. A, waarin de Regeering

gedo^ t0,eStand van 's Lands scS s"

„gedoogt niet, dat de kosten aan de uitvoering der wet verbonden „uitsluitend worden gedragen door den Staat. Trouwens het „beginsel der bijdrage kent reeds het ontwerp 1895 deïin 1892 "dSf od« Staatscomm^sie. De formeele voorschSn zijn goeddeels ontleend aan de ongevallenwet". Bij de behandê inl van het ontwerp ,n de Tweede Kamer gaf het lid Oud den Sister in overweging in den algemeenen maatregel van bestuur geen

S1"? te houden „et de incassokosten de? premfên° Daarb?j de volksverzekering de incassokosten meestal 15-25 % van de

sle^VZT, bHedraHg!n ™ bij de Sewone nlaatschappijen hï^in 1?' Cnd,e hlJ' dat anders eene onbillijkheid zou worden

Sluiten